Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Trắc nghiệm phương trình – bất phương trình – hệ bất phương trình – hệ phương trình

80 người đã xem

Trắc nghiệm phương trình – bất phương trình – hệ bất phương trình – hệ phương trình

Trắc nghiệm phương trình – bất phương trình – hệ bất phương trình – hệ phương trình đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Trắc nghiệm phương trình – bất phương trình – hệ bất phương trình – hệ phương trình đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Phương trình - bất phương trình - hệ bất phương trình - hệ phương trình
Trắc nghiệm phương trình – bất phương trình – hệ bất phương trình – hệ phương trình

Trích trong tài liệu :

Caâu 15 : Ñònh m ñeå phöông trình x2

– (2m – 3)x + m2

– 3m + 2 = 0 coù 2 nghieäm phaân bieät thuoäc khoaûng (3 ;

2).
A. 2 < m < 4 B. m < 2  m > 4 C. 1 < m < 3 D. m < 1  m > 3
Caâu 16 : Giaûi heä baát phöông trình :
x 7x 10 0
2

A. 8 < x  5 B. (x < 8)  (x > 1)
C. (x < 8)  (1 < x < 0) D. 2  x < 1
Caâu 17 : Giaûi heä baát phöông trình :
Caâu 18 : Giaûi heä baát phöông trình :

A. (x < 1)  (x > 3) B. (x < 3)  (x > 2)
C. 3 < x < 2 D. (x < 3)  (1 < x < x)  (x > 2)
Caâu 19 : Giaûi heä baát phöông trình :

(I)

A. 2 < x < 2 B. (x < 2)  (x > 2) C. Voâ nghieäm D. (x < 2)  (x > 1)
Caâu 20 : Giaûi baát phöông trình :

A. (x < 1)  (x > 0) B. (x < 1)  (x > 2) C. 1 < x < 2 D. 1 < x < 0
Caâu 21 : Mieàn nghieäm cuûa heä baát phöông trình :

A. 1  x  3 B. (x  1)  (x  3) C. 2  x  3 D. (1  x  1)  (x  3)
Caâu 22 : Mieàn nghieäm cuûa heä baát phöông trình :

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Trắc nghiệm phương trình – bất phương trình – hệ bất phương trình – hệ phương trình về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa