Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn soạn văn 9 – soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Thuộc mục lục Soạn văn 9 | Soạn văn lớp 9 | Soạn văn 9 Bài 1 | Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

hai cách dẫn lời hoặc ý của một người, một nhân vật nào đó: dẫn trực tiếp dẫn gián tiếp.

Dẫn trực tiếp nhắc lại nguyên vẹn (không sửa đổi) lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, sử dụng dấu hai chấm (.) để ngăn cách phần được dẫn, thường kèm theo dấu ngoặc kép (.).

Dẫn gián tiếp nhắc lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, điều chỉnh cho thích hợp: không dùng dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.

Trong cả hai cách dẫn trên đều thể dùng thêm rằng hoặc là để ngăn cách phần được dẫn với phần lời của người dẫn.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI:

I. CÁCH DẪN TRỰC TIẾP:
Câu 1. (sgk tr.53):

Phần in đậm dụ (a) lời nói, trước đó từ nói trong phần lời của người dẫn. được chia cách với phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm dấu ngoặc kép.

Câu 2. (sgk tr.53):

Phần câu in đậm ý nghĩ, trước đó từ nghĩ. Dấu hiệu tách hai phần câu cũng dấu hai chấm dấu ngoặc kép.

Câu 3. (sgk tr.53):

thể thay đổi vị trí của hai bộ phận. Trong trường hợp ấy, hai bộ phận ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép dấu gạch ngang.

Phần in đậm trong dụ (a) lời nói, từ bảo. Phần này được tách ra khỏi phần đứng trước bằng dấu hai chấm dấu ngoặc kép.

Phần in đậm trong dụ (b) ý nghĩ, từ nghĩ của người dẫn. Dấu hiệu dấu hai chẩm dấu ngoặc kép.

==> Hai dụ trên lời dẫn trực tiếp.

II. CÁCH DẪN GIÁN TIẾP:
Câu 1. (sgk tr.54):

Phần in đậm trong dụ (a) lời nói, từ khuyên. Trước phần này thể đặt thêm từ rằng hoặc từ là sau từ nó 

Câu 2. (sgk tr.54):

Phần in đậm trong dụ (b) ý nghĩ, từ hiểu trong lời dẫn của người trước đó. Giữa phần ý được dẫn phần lời của người dẫn từ rằng. thể thay từ vào vị trí của từ rằng trong trường hợp này.

III. LUYỆN TP:
Câu 1. (sgk tr.54):

Đoạn (a): Phần trong ngoặc kép (A! o già... thế này à?) là lời dẫn trực tiếp dẫn lời (qua ý nghĩ của nhân vật gắn cho con chó).

– Đoạn (b): Phần trong ngoặc kép (“Cái vườn… còn rẻ cả…”) là lời dẫn trực tiếp – dẫn ý.

Câu 2. (sgk tr.54):

Em tự chọn một trong ba ý kiến đã cho để viết một đoạn văn có dẫn ý kiến đó theo cách trực tiếp và một đoạn văn dẫn ý kiến đó theo cách gián tiếp.

Ví dụ, nếu em chọn ý kiến (a):

– Dẫn theo cách trực tiếp: Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta phải ghi nhớ... của một dân tộc anh hùng”.

– Dẫn theo cách gián tiếp: Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng chúng ta phải ghi nhớ… của một dân tộc anh hùng.

Nếu em chọn ý kiến (b):

– Dẫn theo cách trực tiếp: Khi nói về đức tính giản dị của Bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận định: “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được. làm được”.

– Dẫn theo cách gián tiếp: Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng Bác Hồ là một con người sống rất giản dị, giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, trong cả lời nói và bài viết, vì muốn nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

Nếu em theo ý kiến (C):

– Dẫn theo cách trực tiếp: Ông Đặng Thai Mai khẳng định: “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình”.

– Dẫn theo cách gián tiếp: Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai khẳng đnh rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng của mình.

Câu 3. (sgk tr.55):

Trước hết, em cần xác định lời thoại trong đoạn văn là ai nói với ai, đối tượng được nói tới trong lời thoại là ai. Sau đó, em diễn đạt bằng cách thêm vào những thành phần câu, dấu câu thích hợp để hoàn chỉnh. Chú ý lời thoại của Vũ Nương. Đây là lời nói trực tiếp.

Chẳng hạn, em có thể viết lại theo cách dẫn gián tiếp: Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tỉa, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước, Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trưởng rằng nếu chàng còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa