Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Hướng dẫn soạn văn 7 – soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 7 | Soạn văn lớp 7 | Soạn văn 7 Bài 25  | Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu | Tài Liệu Chùa

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

a) Phân tích thành phần cấu tạo của câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.

                                                                                                    (Hoài Thanh)

Văn chương/ gây… ta không có, luyên … ta sẵn có.

C                                 V

b) Xác định những cụm danh từ có trong câu trên.

Gợi ý: Nhớ lại đặc điểm của cụm danh từ để xác định chính xác các cụm danh từ trong câu này.

Các cụm danh từ là: những tình cảm ta không có và những tình cảm ta sẵn có.

c) Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được. Gợi ý:

 Phụ ngữ trước | Trung tâm | Phụ ngữ sau những | tình cảm

ta không có những tình cảm ta sẳn có 

d) Có thể xem hai phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những cụm chủ – vị được không?

Gợi ý: Đây là những cụm chủ – vị. Nòng cốt của câu (chủ ngữ Văn chương và vị ngữ gây cho ta…) được mở rộng bằng hai cụm danh từ, trong đó có những cụm chủ – vị tham gia cấu tạo cụm danh từ. Điều này là bình thường, khi viết người ta Có thể dùng cụm chủ – vị làm thành phần cấu hoặc làm thành phần của cụm từ.

2. Trong trường hợp nào người ta dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

a) Phân tích thành phần cấu tạo của các câu dưới đây. Tìm cụm chủ – vị làm thành phần cấu hoặc làm thành phần của cụm từ. (1)      (1) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

                                                     (Bùi Đức Ái)

(2) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần tất hăng hái.

                                                                         (Hồ Chí Minh)

(3) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọccổ, cũng như trời su Con nằm ả trong lá sen.

                                                                                                                  (Thạch Lam)

(4) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định là đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

                                                                                                                                            (Đặng Thai Mai)

Gợi ý: (1):

Chị Ba đến / tôi rất vui và vững tâm.

Trong đó:

Chi Ba / đến         tôi /rất vui và vững tâm

C           V            C              V

(2): Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

Trong đó:

tinh thần / rất hăng hái

(3):

Chúng ta có thể nói rằng… trong lá sen.

Trong đó:

trời / sinh lá sen để bao bọc cốm

C             V

trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen

C                  V

(4):

…phẩm giá của tiếng Việt / chỉ… bảo đảm 7 từ ngày… thành công.

Trong đó:

Cách mạng tháng Tám / thành công

    C                                        V

b) Trong mỗi câu trên, ngoài cụm chủ – vị làm thành nòng cốt (chủ ngữ – vị ngữ của câu) các cụm chủ – vị còn lại đóng vai trò gì?

Gợi ý:

– (1): Chủ ngữ là 1 cụm chủ – vị, vị ngữ có 1 cụm chủ – vị là phụ ngữ trong cụm động từ,

– (2): Vị ngữ là 1 cụm chủ vị; – (3): Vị ngữ là cụm động từ. Trong cụm động từ ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ – vị;

– (4): Trạng ngữ là cụm danh từ, trong đó phụ ngữ cho danh từ là cụm chủ – vị.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Xác định thành phần cấu tạo của các câu dưới đây:

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định đượ, người ta gặt mang về.

                                                                                                                                            (Thạch Lam)

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

                                                       (Trần Đăng) 

c) Khi các cô gái Vòng đỏ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

                                                                                                                                                         (Thạch Lam)

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

                                                          (Nam Cao)

Gợi ý: – a: Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ những người… mới định được/

Trạng ngữ

người ta / gặt mang về 

C                      V

-b: Trung đội trưởng Bính / khuôn mặt đầy đặn.

C                                                       V

– c:

Khi các cô gái Vòng đỗ ván, giở từng lớp lá sen, chúng ta / | Trạng ngữ

C thay liên ta từng lớp…, không có mảy may một chút bu nào.

– d: Bóng một bàn tay đập vào vai / khiến hắn giật mình.

C 2. Xác định các cụm chủ – vị mở rộng trong các câu trên.

Gợi ý: – a; Trạng ngữ có một cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ:

– b: Vị ngữ là 1 cụm chủ vị:

khuôn mặt 1 đầy đặn

Đợi… lúc vừa nhất, mà… những người… mới định được,

+ Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ – vị làm phụ ngữ:

Kli các cô gái Vòng/ đồ gánh, giở từng lớp lá sen

+ Vị ngữ có một cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ: hiện ra từng lá côn , sạch sẽ… mảy may một chút bụi nào.

– d: Cụm chủ – vị làm chủ ngữ, cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ vị ngữ:

Bỗng một bàn tay đập vào vai

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa