Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập chương II

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Ôn tập chương II- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 2 | Soạn bài Ôn tập chương II | Tài Liệu Chùa

ÔN TẬP CHƯƠNG II

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng.

Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. e. Hai đường thẳng không cùng thuộc một mặt phẳng thì chéo nhau.

Hướng dẫn Các mệnh đề a, c, d, e đúng.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau. d. Hai mặt phẳng không song song thì trùng nhau.

Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại. | f. Một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại.

Hướng dẫn Các mệnh đề c, f đúng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa