Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 2 | Soạn bài Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian| Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Định nghĩa phép chiếu song song

Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M của mp(P) nằm trên gọi là phép chiếu song song lên mp(P) theo phương I.

H1. Hình chiếu song song của điểm M thuộc mặt phẳng chiếu (P) là điểm nào?

Hướng dẫn Hình chiếu song song của điểm M thuộc mặt phẳng chiếu (P) là điểm M.

H2. Giả sử a là một đường thẳng song song với phương chiếu .. Hình chiếu song song của đường thẳng a (hoặc một phần của đường thẳng a) là hình nào?

| Hướng dẫn Khi a song song với phương chiếu 1 thì hình chiếu song song của a (hoặc một phần của a) là giao điểm của a với mặt phẳng chiếu (P).

Các tính chất Hình chiếu song song của một đường thẳng là một đường thẳng.

H3. Nếu đường thẳng a nằm trong mặt phẳng chiếu (P) thì hình chiếu của a là hình nào?

Hướng dẫn Nếu đường thẳng a nằm trong một mặt phẳng chiếu (P) thì hình chiếu của a cũng chính là đường thẳng a.

Hệ quả

Hình chiếu song song của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng, của một tia là một tia.

Tính chất 2

Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa