Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 5: Phép vị tự

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 5: Phép vị tự – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Bài 5: Phép vị tự | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Định nghĩa.

Cho một điểm 0 cố định và một số k không đổi, k = 0. Phép biến hình mỗi điểm M thành điểm M sao cho OM = ROM được gọi là phép vị tự tâm 0 tỉ số k.

Ta thường kí hiệu phép vị tự bởi chữ V, nếu cần nói rõ tâm O và tỉ số k của nó thì ta kí hiệu là V(O; R).

Tính chất của phép vị tự a. Định lí 1

Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M và N thì:M’N’ = kMN và MN = T | MN.

Định lí 2

Phép vị tự biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm thẳng hàng đó.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa