Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Định nghĩa

Trong một mặt phẳng, cho một điểm 0 cố định và góc lượng giác p không đổi. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M sao cho OM = OM và (OM, OM) = p được gọi là phép quay tâm 0 với góc quay p.

Phép quay thường được kí hiệu là Q, và nếu muốn chỉ rõ tâm quay 0 và góc quay 9 thì ta kí hiệu phép quay đó là Q(O, Q ).

(Hình 13) cho ta thấy phép quay tâm 0, góc quay 90° biến điểm M thành điểm M, biến lá cờ F thành lá cờ F

F

M

M’

s

90%

Hình 12 H1: Qua phép quay Q (0; p5 điểm 0 biến thành điển nào?

Hướng dẫn Qua phép quay Q (O; %) điểm 0 biến thành điểm 0 (tức là biến thành chính nó).

Định lí Phép quay là một phép dời hình.

Bài toán: Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm 0, Những phép quay nào biến ngũ giác đó thành chính nó?

Hình 14 Hướng dẫn E D Đó là các phép quay tâm O với các góc quay lần lượt là:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa