Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 1: Phép biến hình

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 1: Phép biến hình – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Bài 1: Phép biến hình | Tài Liệu Chùa

PHÉP BIẾN HÌNH

Định nghĩa phép biến hình Định nghĩa

Phép biến hình là một quy tắc để với mỗi điểm M trong mặt phẳng xác định một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng ấy. Điểm M? gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó.

Các ví dụ | Ví dụ 1: Ở lớp 10, ta đã nói đến phép co về đường thẳng d theo tỉ số k (0 < x < 1). Đó là quy tắc để với mỗi điểm M ta xác định điểm M như sau: Kẻ MH vuông góc với d rồi trên tia HM lấy điểm M’ sao cho HM = k,HM (Hình la).

Như vậy, phép co về đường thẳng d là một phép biến hình.

H

Hình 16

Hình la

Ví dụ 2: Cho vectơ u, với mỗi điểm M ta xác định điểm M theo quy tắc MM’ = u (Hình 1b). | Như vậy, ta cũng có một phép biến hình, phép biến hình đó gọi là phép tịnh tiến theo vectơ u.

Kí hiệu và thuật ngữ

Nếu ta kí hiệu một phép biến hình nào đó là f, và M là ảnh của M qua phép f thì ta viết M = f(M). Khi đó ta còn nói phép biến hình f biến điểm M thành điểm M.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa