Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập chương V

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Ôn tập chương V – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 5 | Soạn bài Ôn tập chương V | Tài Liệu Chùa

x – 2x+5, g(2) bằng:

  1. Với g(x) = 1

X-1

  1. -3.
  2. -5. C. –5.
  3. 1.

D.O.

Giải

2

Ta có: g'(2)=2 -2.2-3 -3 -3.

(2-1) 1 Chọn đáp án B. 2. Nếu f(x) = sinx+x thì r”-3 bằng: A. 0. B. 1.

  1. -2. D. 5.

Giải Ta có: f(x) = 3 sinoxcosx + 2x f”(x) = 3(2 sinxcos?x -sin?x)+2 =f(-5)=5.

Chọn đáp án D. 3. Cho h(x) = 5(x+1)+4(x +1).

Tập nghiệm của phương trình h”(x) = 0 là: A. [-1; 2]. B. [-00;0).

  1. Ø. C. {-1}.

Giải Ta có: h(x)=15(x+1)+4; h”(x) = 30(x+1); h”(x) = 0) 30(x+1) = 0

x=-1. Chọn đáp án C. 4. Cho f(x) =

Tập nghiệm của bất phương trình f(x) < 0 là: A. Ø. B. (0; +o). C. [-2; 2]. D. (-00; +00).

Giải Ta có: f(x) = x^+x+1

| f(x) <0> x+x+1<0 (bất phương trình vô nghiệm). Chọn đáp án A.

X

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa