Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Quốc tế thứ hai

Hướng dẫn soạn sử 10 – soạn bài Quốc tế thứ hai – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn sử 10 | Soạn sử lớp 10 | Soạn sử 10 Bài 39 | Soạn bài Quốc tế thứ hai | Tài Liệu Chùa

Bài 39 QUỐC TẾ THỨ HAI

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Câu hỏi: Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX.

* Hướng dẫn tra lời:

– Đòi cải thiện đời sống cho người lao động – Đòi tăng lương và đòi quyền dân chủ

– Đòi giảm giờ làm.

Câu hỏi: Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời kì hoạt động của Ăng-ghen.

* Hướng dẫn tra lời:

– Ngày 14-7-1 889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.

– Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò đấu tranh chính trị, tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, và hằng năm, lấy ngày 1-5 là Ngày Quốc tế Lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.

– Cùng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực của Ph.Ăng-ghen, Quốc tế thứ hai đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển phong trào công nhân thế giới cuối thế kỉ XIX: đoàn kết phong trào công nhân ở Châu Âu và Mi, thúc đẩy việc thành lập các chính Dàng vô sản ở nhiều nước… .

Câu hỏi: Trình bày hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai.

* Hướng dẫn tra lời:

– Sau khi Quốc tế thư nhất giải tán, phong trào cách mạng ở các nước vẫn phát triển. Trong những năm 70-80 của thế kỉ XIX, các chính đáng của công nhân có tính chất quần chúng hoặc các nhóm xã hội chủ nghĩa lần lượt ra đời ở nhiều nước. Tình hình đó khiến cho việc thành lập Quốc tế mới, thay cho Quốc tế thứ nhất, trở nên cấp thiết.

– Ngày 14-7-1889, kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xi trong cuộc cách mạng tư sản Pháp, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pa-ri, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

Câu hỏi: Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

* Hướng dẫn tra lời:

So sự thiếu nhất trí về đường lối chiến lược, chia rẽ về tổ chức, quốc tế thứ hai đi dầu đến chỗ phân hóa và tan rã khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Thầu hết những người lãnh đạo các Đảng xã hội dân chủ của các nước trong Quốc tế thứ hai ủng hộ chính phủ tư sản, đây quần chúng nhân dân và vô sản các nước vào cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Câu hỏi: Những sự kiện nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX.

* Flung linh trả lời:

– Bước tiểu của phong trào công nhân từ sau Công xã Pa-ri thất bại (1871) và Quốc tế thứ nhất giải tán (1876) được biểu hiện:

– Phong trào công nhân đôi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chủ của công nhân nguy càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mi… Chẳng hạn, ở Anh, những cuộc bài công của công nhân đòi tăng lương, thực hiện ngay làm việc 8 giờ và đòi cải thiện đời sống, hay ở Mĩ, những cuộc đinh công và bài công diễn ra sôi nổi khắp cả nước…

– Sự thành lập các đảng công nhân hoặc các nhóm xã hội chủ nghĩa chứng to sự trưởng thành về nhận thức của đội ngũ công nhân các nước.

– Yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế mới để đoàn kết lực lượng công nhân các nước càng trở nên cấp thiết.

Những sự kiện trên chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Câu 1: Cuộc đấu tranh chống khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong Quốc tế thứ hai diễn ra như thế nào?

* Hướng dẫn tra lời:

. Trong Quốc tế thứ hai diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trên những vấn đề cơ bản như vấn đề thuộc địa, vấn để chiến tranh.

– Những người cách mạng như Lê-nin, kiên quyết lên án chính sách xâm lược thuộc địa và chiến tranh đế quốc.

– Quốc tế thứ hai đi dần đến chỗ phân hoá khi chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 1954. Các đảng của Quốc tế thứ hai (trừ Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga), ủng hộ các chính phủ tư sản đế quốc gây chiến tranh, dưới khẩu hiệu lừa bịp “bảo vệ Tổ quốc”.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa