Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Hướng dẫn soạn sử 10 – soạn bài Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn sử 10 | Soạn sử lớp 10 | Soạn sử 10 Bài 37 | Soạn bài Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học | Tài Liệu Chùa

Bài 37 Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Câu hỏi: Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

* Hướng dẫn trả lời:

– Các Mác sinh ngày 5-5-1818 trong một gia đình luật sư gốc Do Thái có tư tưởng tự do tiến bộ, ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức).

– Năm 1842, Mác làm cộng tác viên, rồi làm Tổng biên tập Báo sông Ranh – một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng. Vì có tư tưởng chống đối chính quyền, Báo sông Ranh bị đóng cửa.

– Năm 1843, Mác vùng vợ là Gien-ni phải rời sang Pa-ri (Pháp), rồi Brúc-xen (Bi) và cuối cùng cư trú lâu dài ở Luân Đôn (Anh). Ở Pa-ri, Mác thường xuyên tiếp xúc với những nhà hoạt động cách mạng của phong trào công nhân, nghiên cứu lịch sử cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học và tham gia xuất bản tạp chí Biên niên Pháp – Đức. Trong những bài viết của mình, Mác đi đến nhận định: Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

– Phri-đrích Ăng-ghen sinh ngày 28-1-1820, trong một gia đình chủ xưởng ở thành phố Bác-men (Đức).

Do yêu cầu của người cha, Ăng-ghen phải làm thư kí cho một hãng buôn ở Anh. Tuy vậy, việc đó không thể ngăn cản ông nghiên cứu khoa học và hoạt động chính trị.

– Trong thời gian sống ở Anh (từ năm 1842), Ăng-ghen luôn gần gũi công nhân, từng chứng kiến tình cảnh khốn cùng và cuộc sống lao động vất vả của họ. Trong cuốn Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh, bằng ngòi bút sắc sảo và dẫn chứng cụ thể, Ăng-ghen nêu rõ sự bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản đối với công nhân và đi đến kết luận: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích.

– Năm 1844, Ăng-ghen sang Pa-ri và gặp Mác. Cuộc gặp gỡ này đã mở đầu tình bạn và sự cộng tác giữa hai ông.

– Từ năm 1844 đến năm 1847, những tác phẩm của Mác và Ăng-ghen đều cho thấy sự chín muồi về những quan điểm triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, từng bước hình thành học thuyết Mác.

Câu hỏi: “Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

* Hướng dẫn trả lời:

– Hoàn cảnh:

+ Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở Pa-ri).

– Tháng 6-1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghen, tổ chức này được đổi tên thành Đồng minh những người cộng sản.

+ Mục đích của Đồng minh được khẳng định là “… lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”.

Câu hỏi: Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập Đong minh những người cộng sản như thế nào?

* Hướng dẫn tra lời:

– C.Mác và Ph.Ăng-ghen là những người sáng lập ra Đồng minh những cộng sản.

– Hai ông đã đề ra mục đích hoạt động cho Đồng minh những người cộng sản.

– Soạn thảo Điều lệ và Cương lĩnh cho Đồng minh những người cộng sản.

Câu hỏi: Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

* Hướng dẫn tra lời:

Nội dung:

– Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và ách áp bức lóc lột của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

– Phải thành lập chính Đàng của mình, thiết lập nền chuyên chính vô sản và đoàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới.

– Dùng bạo lực để lật đổ trật tự xã hội hiện có và kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng.

– Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”

Ý nghĩa:

– Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân.

– Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của người người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Bài tập: Lập niên biểu tóm tắt quá trình hoạt động của Các Mác và Ăng-ghen.

* Hướng dẫn trả lời:

(6.9)

(6.10)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa