Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 12: Ôn tập: LSTG người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Hướng dẫn soạn sử 10 – soạn bài Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn sử 10 | Soạn sử lớp 10 | Soạn sử 10 Bài 6 | Soạn bài Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại | Tài Liệu Chùa

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Bài tập: Nêu đặc điểm nổi bậc trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người đến thời trung đại).

* Hướng dẫn tra lời:

(h 3.12)

(h3.13)

(h 3.14)

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Bài tập: So sánh các quốc gia cổ đại phương Đông với chế độ chiếm nó ở phương Tây theo yêu cầu sau đây:

Thời gian ra đời.

Địa bàn.

Công cụ sản xuất.

Giai cấp thống trị.

Lực lượng sản xuất chủ yếu.

Ngành sản xuất chính.

(h3.15)

Bài tập: Lập bảng tóm tắt những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến phương Đông, phương Tây. Rút ra nhận xét.

* Ilớng dẫn tra lời:

(h3.16)

Bài tập: Lập bảng so sánh cách tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến phương Đông và phương Tây theo mẫu sau:

(h 3.17)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa