Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

img

Hướng dẫn soạn sử 10 – soạn bài Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn sử 10 | Soạn sử lớp 10 | Soạn sử 10 Bài 6 | Soạn bài Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ | Tài Liệu Chùa

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Câu hỏi: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-đa diễn ra như thế nào?

* Hướng dẫn tra lời:

– Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.

– Đến 500 năm TCN, nước Ma-ga-đa tỏ ra lớn mạnh hơn cả.

. Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra được coi là cùng thời với Phật tổ. Nhưng vua kiệt xuất nhất là A-so-ca (thế kỉ III TCN). Khi A-so-ca qua đời vào cuối thế kỉ III TCN, Án Dị bước vào một thời kì chia rẽ, khủng hoảng kéo dài cho đến đầu Công nguyên. Câu hỏi: Trình bày sự phát triển của văn hoá truyền thống ở Ấn Độ. * Hướng dẫn tra lời:

– Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo) cùng với những tập tục, lễ nghi tôn giáo hình thành và phát triển sớm.

– Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng mô hình bát úp, bán cầu.

– Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-đu giáo qua các thời kì, các phong cách, kiểu dáng.

– Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia, và chữ Pa-li, dùng để viết kinh Phật.

, Văn hoá Ấn Độ được hình thành từ rất sớm (khoảng thiên niên kì III TCN).

Án Độ có một nền văn hoá phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đó có một số thành tựu ngày nay vẫn được sử dụng.

– Văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hoá của các dân tộc Đông Nam Á.

Câu hỏi: Tại sao thời Gup-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ?

* Hướng dẫn trả lời:

– Đến đầu Công nguyên, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất lại, bước vào thời kì mới, thời kì phát triển cao và đặc sắc của lịch sử Ấn Độ – thời Vương triều Gup-ta.

– Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua 150 năm (319-476). Nét đặc sắc nổi bật của thời kì này là sự định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ.

+ Đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gup-ta: Sự truyền bá đạo Phật, lòng tôn sùng đạo Phật, người ta làm nhiều chùa bang. Cùng với chùa là những pho tượng Phật điêu khắc bằng đá, trên đá.

+ Ấn Độ giáo cũng ra đời và phát triển.

+ Chữ viết chủ yếu là chữ Phạn và chữ Pa-li.

Câu hỏi: Những yếu tố văn hoá truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

* Florớng dẫn trả lời.

– Những yếu tố văn hoá tuyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài:

+ Phật giáo và Hin-đu giáo. + Nghệ thuật kiến trúc, nhất là đền chùa, lăng mộ.

+ Chữ viết, nhất là chữ Phạn.

– Ảnh hưởng đến những nơi: Trung Quốc, Việt Nam, hàng loạt các nước ở khu vực Đông Nam Á..

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Bài tập: Vẽ sơ đồ biểu hiện văn hóa truyền thống Án Độ?

* Hướng dẫn trả lời:

Bài tập: Hãy ghi sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây?

* Hướng dẫn tra lời:

Câu hỏi: Hãy trình bày quá trình phát triển của lịch sử Án Độ từ năm 2500 trước Công nguyên đến cuối thế kỉ III?

* Hướng dẫn tra lời:

Quá trình phát triển của lịch sử Ấn Độ từ năm 2500 TCN đến cuối thế kỉ III, có thể chia thành 3 giai đoạn:

Ti 2500 đến 2000 TCN, là thời kì hình thành những tiểu vương quốc ở lưu vực sông An.

Từ 2000 TCN đến 15000 TCN, bộ tộc người Án -Âu xâm nhập vào Bắc Án, họ đã xây dựng nhiều quốc gia ở lưu vực sông Hồng, trong đó Vương quốc Ma-gađa là hùng mạnh hơn cả. Đến thế kỉ IV TCN, Ma-ga-da đã thống nhất được toàn bộ Bắc Án và phát triển thịnh đạt dưới thời vua A-so-ca.

Từ sau thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ III, Ấn Độ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ trước khi được thống nhất dưới Vương triều Gup-ta.

 

 

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa