Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Getting started

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 9 lớp 7: Getting started  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 9 | Soạn anh unit 8 lớp 7: Getting started  | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Tvựng)

festival [‘festivəl] (n) : lễ hội

fire-works [‘faiəwarks] (n) : bắn pháo hoa.

music festival [‘mju:zik ‘festival] (n) : lễ hội âm nhạc

religious festival (ri’lidzəs ‘festivəl] (n) : lễ hội tôn giáo

seasonal festival [‘si:zənl ‘festivəl] (n) : Lễ hội mùa

food festival [fu:d ‘festivəl] (n) : lễ hội ẩm thực

water festival [‘wɔ:tə ‘festivəl] (n) : lễ hội nước

thanksgiving [‘æŋks,giviŋ] (n) : lễ tạ ơn

parade (pə’reid) (v) : trình diễn, diễu hành

performance [pə’fo:məns] (n) : trình diễn

game (geim] (n) : tci

traditional (trə’di sənl] (a) : truyền thống

turkey (tərki] (n) : thịt gà tây

gravy l’greivi] (n) : nước sốt

I Grammar (Ngữ pháp)

Adverbs of manner (Trạng từ chỉ thể cách)

Trạng từ chỉ thể cách được dùng để bổ nghĩa cho động từ.

a) Hình thức

Đa số các trạng từ chỉ thể cách được hình thành bằng cách thêm đuôi LY vào sau tính từ. Câu hỏi cho các loại trạng từ này bắt đầu bằng HOW” E.g: Tính từ

Trạng từ careful

carefully quick

quickly slow

slowly clear

clearly

b) Vị trí

© Trạng từ chỉ thể cách thường đứng sau động từ để bổ nghĩa cho động từ.

E.g.: She talks softly.

Cô ấy nói nhỏ nhẹ.

+ Khi động từ trong câu có túc từ đi theo, trạng từ đứng sau túc từ để bổ nghĩa cho động từ.

E.g.: He speaks English fluently.

Anh ấy nói tiếng Anh một cách trôi chảy.

c) Cách thêm đuôi LY bào sau tính từ

– Những tính từ tận cùng bằng LE, ta bỏ E rồi thêm Y.

noble →  nobly (cao thượng, huy hoàng)

remarkable →  remarkably (khác thường, đáng chú ý, đáng kể)

simple →  simply (một cách đơn giản)

– Những tính từ tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi thêm LY.

E.g.: happy →  happily (7hạnh phúc)

merry →  merrily (otui vẻ)

easy – easily

* Lưu ý: Một số tính từ và trạng từ có hình thức giống nhau mà không cần thêm đuôi LY: fast, far, straight, late, early, hard (chăm chỉ, nặng nhọc). Riêng tính từ “good” trạng từ của nó là “well”.

WH-question or content question (Câu hỏi WH hay còn gọi là câu hỏi nội dung)

– Câu hi bắt đầu bằng WH như What, When, Where, Why, Which, Who, whom, Whose and How.

– Riêng chỉ có How là không bắt đầu bằng WH. Khi đọc câu hỏi này ta phải xuống giọng ở cuối câu.

– WHO (ai) : chỉ người

– WHOM (ai) : chỉ người

– WHOSE (của ai) : chỉ người

– WHAT (gì, cái gì) : clẻ đồ vật, sự việc

– WHICH (o, cái nào) : chỉ sự lựa chọn, chỉ đồ vật, sự việc

– WHEN (khi nào) : chỉ thời gian

– WHERE (đâu): chỉ nơi chốn

– WHY (tại sao) : chỉ lý do hoặc nguyên nhân

– HOW (như thế nào, cách nào): chỉ trạng thái, phương tiện hay phương pháp. Cách dùng: Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. Nó có chức năng làm chủ ngữ, tân ngữ, thuộc từ và định ngữ chỉ nơi chốn, thời gian, lý do, thể cách…

 

Từ để hỏi làm chủ ngữ

WH-word + V + … ?

E.g.: What happened to you?

Điều gì đã xảy ra với em vậy?

Whose book is on my table?

Quyển sác1 của ai trên cái bàn của tôi vậy?

Who borrowed my pen?

Ai mượn cây viết của mình đấy?

Which of you can go with me?

Ai trong số các anh có thể đi với tôi?

2. Từ để hi làm tân ngữ

WH-word – auxiliary V + S + V ... ?

(trợ động từ). E.g.: Whom did you see?

Bạn nhìn thấy ai vậy?

What are you doing?

Bạn đang làm gì thế?

Which do you like, the red one or the blue one?

Bạn thích cái nào, cái đỏ hay i xanh?

Whose book are you reading?

Bạn đang đọc sách của ai vậy?

 

Lưu ý: Whom đứng ở đầu câu có thể được thay bằng Who. What, which, whose còn có thể được theo sau bởi một danh từ.

E.g.: Which books do you want to read?

Bạn muốn đọc sách gì?

What colour is her hair?

Tóc của cô ấy màu gì?

Whose bicycle are you riding?

Bạn đi xe đạp của ai vậy?

– How n có thể được theo sau bởi một tính từ hoặc một trạng từ.

E.g.: How beautiful she is!

Cô ấy đẹp làm sao?

How fast can she run?

Cô ấy chạy nhanh như thế nào?

Từ để hỏi làm thuộc từ

WH-word + tobe + S?

E.g.: Who are they?

Họ là ai vậy?

What is your address?

Bạn ở đâu?

Whose bag is this?

Cái xách này của ai vậy?

 

4. Từ để hỏi làm định ngữ chỉ nơi chốn, thời gian, do, thể cách...

WH-word + auxiliary V + S + V … ?

(trđộng từ)

 

E.g.: Why didn’t you go to school yesterday?

Tại sao hôm qua em không đi học?

When did he come here?

Ông ấy đến đây khi nào vy?

Where is she staying now?

Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

How did you escape?

Anh trốn thoát bằng cách nào?

III. Solutions and translations (i gii và bài dịch) The festival project (Dự án lễ hội)

Nghe và đọc

Giáo vn: Em chọn lễ hội nào, Nick?

Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?

Nick: Em chọn lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.

Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?

Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội của Ấn Độ. Giáo viên: Tại sao em chọn nó?

Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?

Phong: – Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha – ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em thích gì về nó?

Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!

Giáo vn: Ô! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.

Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man, Nó được tổ chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!

Giáo viên: Ô! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, muốn các em viết bài o cáo và nộp chúng cho cô…

a) Trả lời những câu hỏi sau.

Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao có?/Tại sao không?

No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.

Không, bởi vì cô ấy nói rằng “Thật vậy à?để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

 

Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội Dewali? People light candles and display the fireworks. Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.

Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nh?

It’s La Tomatina.

Chính là La Tomatina

Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường?

 

Because to celebrate the festival, people go to the desert, make a camp and have a party.

Bởi vì để ăn mừng lễ hội, nời ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.

Học sinh nên làm gì sau khi thảo luận với giáo viên?

They should write up reports and hand them in to the teacher.

Họ nên viết ra báo o và nộp cho giáo viên.

b) Đánh dấu chọn () đúng (T) hay sai (F)

Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi. (TRUE)

“Lễ Hội Ánh Sáng” là một tên khác của Diwali. (TRUE)

Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina. False (→ for one hour only)

Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc. (TRUE)

Viết những lễ hội trong khung vào dưi mỗi hình. Sau đó nghe và lặp li

Water festival (Lễ hội nước)

Canes Film Festival (Lễ hội phim Cannes)

Ghost day (Ngày ma quỷ)

Tet (Ngày Tết)

Rock in Rio (Lễ hội nhạc Rock ở Rio)

Christmas (Lễ Giáng sinh)

7. Halloween (Lễ hội Halloueen – Lễ hội Hóa trang)

Easter (Lễ Phục sinh) .

Nối lễ hội bên dưới vớinhững lý do mà chúng tổ chức

religious (tôn giáo): Halloween, Ghost Day

2. music/art m nhạc/nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival

seasonal (lễ hội theo mùa): Tet, Water Festival

religious (tôn giáo): Christmas, Easter

4. So sánh câu trả lời với bạn bè

Ví dụ:

A: Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên H

oan Phim Cannes là lễ hội thuật và âm nhạc.

B: Mình biết.

A: Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?

B: Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?

A: Mình nghĩ Halloween và Ghost day.

Bạn có thể thêm bất kỳ lễ hội nào vào nhóm trong phần 3 không?

music/art: Berlin Film Festival, Vernice Film Festival religious: Thanksgiving, Dewali

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa