Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 7 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

 

ROAD SIGNS DISPLAY (Trưng bày biển báo đường bộ)

1. m theo nhóm, hãy ngvề vài biển báo đưng bộ để trưng y quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của bạn.

“Go” sign (Biển báo cho đi)

One way” sign (Biển báo một chiều)

“Stop” sign (Biển báo dừng lại)

Traffic light sign (Biển báo đèn giao thông)

“Speed limit 50” (Biển báo giới hạn tốc độ 50)

– Nên có biển báo giới hạn tốc độ trong sân trường không?

Yes. (Có)

Nên có biển báo một chiều ở hành lang không?

No. (Không)

– Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không?

No. (Không)

Làm vài biển báo giao tng của riêng bạn bằng giy, bìa carton hoặc vật liệu khác

“Go” sign (Biển báo cho đi)

“One way” sign (Biển báo một chiều)

“Stop” sign (Biển báo dừng lại)

Traffic light sign (Biển báo đèn giao thông)

“Speed limit 50” (Biển báo giới hạn tốc độ 50)

Trình bày chúng đến nhóm của bạn/lớp của bạn và nói

What it is? (Cái gì đây?)

What it tells people to do/not to do, warns people about, or gives information about.

Nó nói cho mọi người thực hiện không thực hiện, cảnh báo mọi người hoặc cung cấp tlông tin về biển báo đó).

This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour.

Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó bảo cho mọi người không được lái xe hơn 50km/giờ.

This is “School a head” sign. It warns people about children crossing road.

   Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người trẻ em đi qua đường.

Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa