Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 7 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

 

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

roof: mái nhà

illegal: phạm luật

laws: luật pháp

reverse: lùi xe

  right-handed: thuận tay phải

1. Nhìn vào nhng lá cờ của các quốc Đt tên những quốc gia này cho phù hợp

the UK (Anh)

2. Australia (Úc)

India (Ấn Độ)

Thailand (Thái Lan)

Malaysia (Malaysia)

 

Tại sao những quốc gia này lái xe bên trái? Nghe bài văn kế tiếp sau đó viết câu trả lời của bạn bên dưới.

Some countries use the same system as the UK.

Vài quốc gia sử dụng cùng một hệ thống với Anh.

Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword).

Nhiều người thuận tay phải (trong quá khứ, điều này có nghĩa là họ có thể cưỡi ngựa sử dụng chủ yếu tay trái, và có thể sử dụng tay phải của hdễ dàng hơn

để cầm kiếm.

Nhìn vào luật lái xe kỳ lạ bên dưới. Nằm trong số chúng là đúng, nng một i là sai. Làm theo cặp, bạn có thm được luật lái xe sai không?

In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof.

Ở Alaska, bạn không được phép lái xe với một con chó ở trên nóc xe.

It is illegal for women to drive in Saudi Arabia.

Phụ nữ lái xe ở Arab—Saudi là phạm luật.

You have to wear a shirt or T-shirt white driving in Thailand.

Bạn phải mặc áo sơ mi hoặc áo thun khi lái xe ở Thái Lan.

In Spain, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car.. Ở Tây Ban Nha, người mang tính phải mang thêm một cặp kính dự phòng trong xe hơi.

In South Africa, you have to let animals go first.

Ở Nam Phi, bạn phải để động vật đi qua trước.

In France, you can only reverse your car on Sundays.

Ở Pháp, bạn có thể chỉ lùi xe vào những ngày Chủ nhật. – Luật này là sai!

 

Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (No1) đến ít kỳ lạ hơn (No5)

Có luật lệ nào kỳ lạ ở Việt Nam không?

  The most strangest law is “You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand”. It is a little weird, because clothes does not influence drivers.

   Luật kỳ lạ nhất là “Bạn phải mc áo sơ mi hoặc áo thun trong khi lái xe ở Thái Lan”. Nó hơi điên rồ, bởi vì quần áo không ảnh hưởng gì tới người lái.                The less strange law is “In Spain, people wearing glasses have to carry aspare pair in the car.” This law is so strict and unreasonable.

Luật ít kỳ lạ hơn là “Ở Tây Ban Nha, người đeo kính phải mang kính dự phòng trong xe”. Lut hơi nghiêm và không hợp lý.

    Next, the law “In South Africa, you have to let animals go first” is a little strange, it shows that the animals are more important people than.

Tiếp đến, luật “Ở Nam Phi, bạn phải đcho động vt đi trước”, hơi kì lạ, nó cho thấy rằng động vật quan trọng hơn con người.

     Next, it is illegal for women to drive in Saudi Arabia. The law is a little abnormal.

    Kế đến, ở Rập Saudi phụ nữ lái xe là phạm luật. Luật này hơi bất bình thường.

     Lastly, the law “In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof,” Is rather ok. Because it’s dangerous with the dog on the roof.

    Cuối cùng, luật “Ở Alaska, bạn không được phép lái xe với một con ctrên nóc xe là khá ổn. để chó trên nóc xe việc nguy hiểm.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa