Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 12 lớp 7: Looking back  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 7: Looking back  | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Tvựng)

1. Nối những từ với định nghĩa của chúng

1-A overcrowded: too many people

2B poor: to have very little money

3-C peaceful: calm and quiet

4-D spacious: a large area where it is easy to move

5-E busy: a lot of things happening

2. Viết một câu cho mỗi từ

Crime is a problem in big cities.

Tội phạm là vấn đề ở những thành phố lớn.

Healthcare is poor in Indian slums.

Y tế ở những khu ổ chuột Ấn Độ thì tệ.

Disease is the thing that everyone doesn’t want.

Bệnh tật là điu mà mọi người đều không mong muốn.

We must try over best in our lives to overcome poverty.

Chúng ta cần cố gắng hết sức trong cuộc sống để vượt qua nghèo khổ.

Education is an important target in every country.

Giáo dục là một mục tiêu quan trọng ở mỗi quốc gia

Grammar (Ngữ pháp)

Đặt những u hỏi đuôi vào cuối mỗi u. Sau đó nối những câu hỏi với những câu trả lời

don’t we 2. didn’t you 3. won’t there 4. shouldn’t we 5. don’t they

We have more tourists this year, don’t we?

Chúng ta có nhiều khách du lịch trong năm nay phải không?

No, there are fewer than last year!

Không, có ít hơn năm rồi.

You got stuck in a traffic jam on the way home, didn’t you, Mum?

Mẹ mắc kẹt trong vụ kẹt xe trên đường về nhà phải không?

Yes, as always, dear.

Đúng vậy, luôn như thế con à.

There will be a solution to this shortage of clean water, won’t there?

một giải pháp cho việc thiếu nước sạch phải không?

I hope there will.

Tôi hy vọng sẽ có.

We should do something to reduce poverty, shouldn’t we?

Chúng ta nên làm gì đó để giảm nghèo phải không?

Yes, we should. But how?

Đúng vậy, nhưng bằng cách nào?

Big cities suffer more from air pollution, don’t they?

Những thành phố lớn chịu nhiều ô nhiễm không khí hơn phải không?

Yes, they do, particularly big cities in China.

Đúng vậy, đặc biệt là những thành phố lớn ở Trung Quốc.

2. Nhìn vào tình huống và hoàn thành những hiệu ứng với more, fewer, less.

Tình huống: Một nhà máy mới sẽ được xây dựng trong xóm tôi.

more

More

more

less

The factory will bring more jobs to local people.

Nhà máy sẽ mang đến nhiều công việc hơn cho người dân địa phương.

More people will move here to work in the factory.

Nhiều nời sẽ chuyển đến đây để làm việc trong nhà máy.

These people will need more water and electricity.

Những người này sẽ cần nhiều nước và điện hơn.

There will be less space for children to play.

Sẽ có ít không gian cho trẻ em chơi.

Communication (Giao tiếp)

I’ve got more? (Tôi có nhiều hơn!)

Làm theo nhóm. Nhìn vào những tình huống và nói về những hiệu quả có thể.

Tình huống 1: Karaoke cnh nhà thu hút ngày càng nhiều người trẻ tuổi đến

A: Oh, there is a karaoke near your house. It’s so crowded.

ôh, có một quán karaoke ở gần nhà cậu kìa. Nó thật đông đúc.

A: Yeah, but I don’t like it.

Đúng vậy, nhưng mình không thích nó.

A: Why?

Tại sao?

B: It‘s is to noisy at night, because many people come there. However, it’s the good entertainment for young people like us.

Nó thật ồn ào vào ban đêm vì nhiều người đến đó. Tuy nhiên, nó lại là hình. thức giải trí tốt cho những người trẻ như chúng ta.

Tình huống 2: Một chợ phiên được nh thành trong xóm của bạn

A: What are you doing tomorrow?

Mai cầu dự định làm gì?

B: Oh, I will go to the flea market in my neighbourhood.

ôh, mình sẽ đi chợ phiên gần nhà mình

A: Great! I will go with you. Do you like it?

Tuyệt! Mình sẽ đi với cậu. Cậu thích chợ phiên chứ?

B: Yes I do. There are many great things I can find there, the atmosphere is so exciting. We can choose many beautiful clothes.

Đúng thế. nhiều cái thật hay mà bạn có thể tìm thấy đó. Không khí thật sôi động. Chúng ta có thể chọn đưc những quần áo đẹp.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa