Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 12 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

Extra vocabufary (Từ vựng bổ sung)

densely populated: dân cư đông đúc

physician: thy thuốc

density: mật độ

slavery: chế độ nô lệ

Nhìn vào những bức tranh và thảo luận

Chúng là những nơi nào?

big city: thành phố lớn desert: sa mc

Chúng khác nhau như thế nào?

Big city is beautiful with bridges, buildings. It’s overcrowded.

Thành phố lớn xinh đẹp với những cây cầu, tòa nhà. Nó quá đông đúc.

The desert is quiet.

Sa mạc thì yên tĩnh.

Nối những từ bên dưới vi những nơi trong phần 3 Big city: high living standard, clean water, densely-populated, good education, crime.

Desert: poor healthcare, crime, malnutrition, hunger

Đọc thông tin bên dưới về hai nơi.

*Mauritania, quốc gia hoang mạc ở Châu Phi. Diện tích: 1,030,700km” (quốc gia lớn thứ 29 trên thế giới)

Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân số: 3 người/km?

Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp

Y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao Những vấn đề: 4 diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp

*Hong Kong

Diện tích: 1,104 km?

Dân số: hơn 7 triệu dân Mật độ: hơn 6.000 người/km?

Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch

Y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm

Sự việc không bình thường: nhiều tòa nhà chọc trời nhất trên thế giới

Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau

The population of Mauritania is very small, only over three million. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people.

Dân số ở Mauritania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn có hơn 6 triệu người.

The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km.

Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km”. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km”.

The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has service industry and tourism for economy.

Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghip dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa