Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 11 lớp 7: Skills 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 7: Skills 2  | Tài Liệu Chùa

SkillListening (Nghe)

Nhìn vào hình. Những ý kiến bên dưới bạn nghĩ đúng?

can

doesn’t

3. easy

can’t

5. Is

Phương tiện này có thể bay được.

Nó không cần người lái.

Học cách lái phương tiện này thì dễ.

Chúng ta không thể mua chúng hôm nay.

Nó rất nhanh.

Bây giờ nghe và kiểm tra u trả lời của bạn

………………………………………………………………………………………………………………

Nghe lại và trả lời những u hỏi sau

Tên của phương tiện là gì?

The vehicle is called TF-X.

Phương tiện này được gọi là TF-X.

Nó có thể chạy nhanh như thế nào?

It can travel at 300km/h.

Nó có thể đi 300km trên gi.

Nó được thiết kế vào năm nào?

It was designed in 2013.

Nó được thiết kế vào năm 2013.

4. Chọn (X) vào những lợi ích của phương tiện này mà được đề cập trong bài nghe

Nó có thể tránh giao thông.    X

2. Nó có thể tránh thời tiết xấu. – not mention (không đề cập)

Nó đi nhanh.       X

Bạn có thể mời 3 người thân hoặc bạn bè đi cùng bạn trong xe đó cùng lúc.     X

Học cách lái xe hơi thì đơn giản,     X

Writing (Việt)

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện

Name of transport (Tên giao thông) How it looks (Nó trông như thế nào?)

How it functions (Chức năng của nó như thế nào?). What you think about it (Bạn nghĩ gì về nó). It is solar-energy car. It looks like a normal car but it has the solar panel on the car. The panel will catch sun shine and create electricity for the car. It is a big invention for people. It can help to create the energy and protect the environment.

Nó là xe hơi sử dụng năng lượng mặt trời. Nó trông như xe hơi bình thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên xe. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó là một phát minh lớn cho con người. Nó giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường

Trao đổi bài viết với bạn học. Tìm câu nào là sự thật, câu nào là ý kiến.

Bạn có đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của bạn học

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa