Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 10 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 10 | Soạn anh unit 10 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

Writing simple slogans (Viết khẩu hiệu đơn giản)

Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Ti sao chúng quan trọng?

Going out? Turn it off!

Đi ra ngi? Hãy tắt nó đi!

Save energy today for a safer tomorrow!

Tiết kim năng tượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!

It is used to remind people save energy.

Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.

Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh

Turn off the TV when you’re not watching.

Tắt ti vi khi bạn không xem.

Take the showers instead of baths.

Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.

Don’t leave the fridge door open.

Đừng để cửa tủ lạnh, mở.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa