Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A Closer look 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 10 lớp 7: A Closer look 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 10 | Soạn anh unit 10 lớp 7: A Closer look 1| Tài Liệu Chùa

 

Vocabulary (Từ vựng)

1. Đặt những tbên dưới vào bảng đmiêu tả những loại năng lượng

 

sources of energy (những nguồn năng lượng) advantage (s) (thuận lợi) disadvantage (s) (bất lợi)
wind (gió) abundant (nhiều) not always available (không phải luôn có sẵn)
water/hydro (nước/thủy điện) clean and safe (sạch và an toàn) expensive (đắt)
solar (mặt trời) renewable, plentiful, clean and safe (có thể phục hồi, nhiều, sạch và an toàn) harmful, pollutting (gây hại, gây ô nhiễm)
nuclear (hạt nhân) renewable and clean (có thể phục hồi và sạch) expensive, dangerous (đắt tiền, nguy hiểm)
coal/oil/natural gas (than đá, dầu, khí tự nhiên) abundant (nhiều) harmful, exhaustible, pollutting (gây hại, có thể cạn kiệt, gây ô nhiễm)

 

2. So sánh những câu trả lời với một bạn học

Ví d:

A: Tôi nghĩ khí đốt có thể phục hồi được.

B: Tôi cũng thế. Tôi cũng nghĩ nó nhiều và rẻ.

Nhìn vào những bức hình và hoàn thành những câu này, sử dụng những từ trong phần 1

Năng lượng mặt trời là có thể phục hồi (solar). Tuy nhiên, nó sạch và an toàn. (safe)

Sử dụng than đá gây ô nhiễm và nó không thể phục hồi được. (non-renewable)

Năng lượng gió thì nhiều (Wind). Và nó cũng sạch và an toàn. (Clean)

Năng lượng hạt nhân có thể phục hồi và sạch. Nhưng nó nguy hiểm và đắt. (dangerous and expensive)

PRONUNCIATION (Phát âm)

Stress in three-syllable words (Trọng âm – nhn âm với những từ có 3 âm tiết)

a) Động từ:

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iņ’kauntal Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên: exercise l’eksəsaiz/, compromise/[‘kɔmprəmaiz]

Ngoại lệ: entertain Ventootein/compre’hend…

b) Danh t:

Nếu âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “gu” Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết thứ 2.

Eg: potato /pə’teitəu/diaster /di’za:stəl Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 1 phụ âm thì nhấn âm tiết thứ nhất.

Eg: emperor l’empərəl; cinema /sinəməl Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết thứ nhất. .

Eg: ‘architect

Nghe và lặp lại. Tnào được nhn đầu tn và từ được nhn ở âm tiết thứ hai? Đặt chúng vào nhng cột thích hợp

 

Ooo oOo
dangerous expensive
plentiful abundant
easily convenient
energy enormous
limited

Đọc những câu sau và đánh dấu (*) vào những từ được gạch dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại

Than đá sẽ được thay thế bằng một nguồn có thphục hồi được. (another, renewable) Năng lượng gió thuận tiện và nhiều. (con’venient, a*bundant) Khí thiên nhiên bị giới hạn và nó gây hại đến môi trường. (limited, environment) Năng lượng mặt trời nhiều và có thđược thay thế dễ dàng. (plentiful, easily) Năng lượng hạt nhân thì đắt và nguy hiểm. (ex’pensive, ‘dangerous)

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa