Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: Skills 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: Skills 2  | Tài Liệu Chùa

Listening (Ngae)

Nghe bài sau và khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B, C hoặc D

1.C  2.B 3.B  4.A

Chu Văn An được sinh ra ở quận Thanh Trì. 2. Ông đã đậu cuộc thi Hoàng Gia. 3. Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình làm một nhà giáo. 4. Ông mất năm 1370.

 

Writing (Viết)

2. Thảo luận bảng sau theo nhóm. Hoàn tnh bảng lịch sử của Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 

Time (Thời gian) Event (Sự kiện) Construction (Xây dựng) Attraction (Điểm thu hút)
1070 The Temple of

Literature (Văn Miếu)

Emperor Ly Thanh Tong (Vua Lý Thánh Tông) One of the historic and cultural sites of

Vietnam. (Một trong những điểm văn hóa, lịch sử của Việt Nam.)

1076 The Imperial Academy  (Quốc Tử Giám) Emperor Ly Nhan Tong (Vua Lý Nhân Tông) First university in

Vietnam. (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. )

1484 Doctor’s stone

tablet (Bia Tiến sĩ)

King Le Thanh Tong (Vua Lê Thánh Tông) World heritage (Di sản thế giới)
2003 The four statues

(Bốn bức tượng)

Ha Noi People’s

Committee (Ủy ban nhân dân Hà Nội)

Founders and developers of the Temple of Literature, (Những người thành lập và phát triển Văn Miếu.)

Học tốt Tiếng Anh 7 – Tập một 27 117

3. Viết về lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Bạn có thể sử dụng thông tin

từ phần 3 để tìm trợ giúp

      Emperor Ly Thanh Tong founded The Temple of Literature in 1070. It is considered as one of the historic and cultural sites of Vietnam. In 1076, Emperor Ly Nhan Tong built The Imperial Academy as the first university of Vietnam. In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to memorize the devotion of Doctors. It is recognized as the World heritage by UNESCO now. In 2003, the HaNoi’s people Committee built four statues of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, King Le Thanh Tong and Chu Van An who founded and developed the Temple of Literature – Imperial Academy.

       Vua Lý Thánh Tông đã cho thành lập Văn Miếu vào năm 1070. Bây giờ nó đi xem như là một trong những điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam. Vào năm 1076, sua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử Giám. Nó được xem như là trường đại học đầu tiên ca Việt Nam. Năm 1984, vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên để tưng nhớ sợ cống hiến của các Tiến sĩ. Nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Năm 2003, Ủy ban nhân dân Hà Nội đã cho xây dựng bốn bức tượng Vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Vua Lê Thánh ng và Chu Văn An – là những người đã xây dựng và phát triển Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa