Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: A closer look 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: A closer look 1  | Tài Liệu Chùa

 

Vocabulary (Từ vựng)

Nối những từ với hình ảnh cho phù hợp.

1-d The Temple of Literature (Văn Miếu)

2-c Thien Quang Tinh well (Giếng Thiên Quang Tỉnh)

3-e Doctors stone tablets (Bài vị tiến sĩ)

4-b Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)

5-a Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)

 

2. Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)

Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)

Thien Quang Tinh well (Giếng Thiên Quang Tỉnh)

Doctor’s stone tablets (Bài vị tiến sĩ)

The Temple of Literature (Văn Miếu)

Cùng với người bạn, sử dụng giới từ trong khung bên dưới để miêu tả sơ đồ của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chia sẻ những miêu tcủa bạn với lớp

The Temple of Literature – The Imperial Academy is very big. The called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is among Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.

Văn Miếu Quốc Tử Giám rất lớn. Cổng vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Khuê Văn Cát nằm phía sau cổng. Giếng Thiên Quang Tỉnh nằm giữa Bài vị tiến sĩ. Văn Miếu nằm phía sau Giếng Thiên Quang Tỉnh.

PRONUNCIATION (Phát âm)

Nghe lặp lại bài thơ

ORANGE

Orange juice, orange juice

Cherry farm, cherry farm

Which one is cheaper for children?

Orange juice is cheap Cherry jam is cheaper.

CHICKEN Chicken chop, chicken chop Chip chop, chip chop Who likes chicken chop for lunch? John likes chicken chop

Jill likes pork chop.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa