Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 1 lớp 7: Skills 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 7: Skills 2  | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

1. Bạn có biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Bạn có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có? Tại sao không?

It means that you collect the glass bottles that you used. I think it is an easy and useful hobby. Yes, it is a good hobby because collecting can protect the environment. (Nó có nghĩa là bạn sưu tập những i chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ nó là một sở thích hữu ích và dễ thực hiện. Nó đúng là một sở thích hay bởi vì việc sưu tâm có thể bảo vệ môi trường.)

2. Nghe một bài phỏng vấn về sở thích. Mt phóng viên tbáo 4! Teen hỏi Ngọc về sở tch của ấy. Hoàn thành mỗi khoảng trống trong lưới từ với không quá 3 từ.

Sở thích của Mi

1. Tên sở thích: collecting glass bottles (sưu tập vỏ chai).

2. Started: two years ago (cách đây 2 năm).

Người chia sẻ sở thích với Mi: mother (mẹ).

Để thực hiện sở thích này, bạn phải:

a) collect bottles after used + get them from grandmother.

(Thu gom vỏ chai sau khi sử dụng + nhận chứng từ bà)

b) make flower vases or lamps (làm một bình hoa hoặc đèn)

   c) use them as home decoration (sử dụng chúng như đồ trang trí trong nhà)

Cảm nhận về sở thích: useful (hữu ích)

   6. Tương lai: will continue the hobby (sẽ tiếp tục sở thích)

Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới Huyen’s hobby (Sở thích của Huyền)

Tên sở thích: Dancing (khiêu )

Cô ấy đã bắt đầu sở thích khi nào:

-2 year ago (cách đây 2 năm)

Cô ấy chia sẻ sở thích với ai:

her brother (anh trai của cô ấy)

Để thực hiện sở thích này bạn phải:

practice dancing gradually (thực hành tập khiêu vũ từ từ)

Cảm giác về sở thích: interesting and funny (thú vị và vui)

Tương lai: will continue the hobby and do more (tiếp tục sở thích và khiêu vũ nhiu hơn)

 

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới

Huyen is my classmate. Her hobby is dancing. She started to dance 2 year ago. She usually dances with her brother. She had to practice dancing gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and funny. In the future, she will dance more.

Huyền bn học ca tôi, Sở thích của bạn ấy là khiêu vũ, Bạn đy đã bắt đầu học khiêu vũ cách đây 2 năm. Bạn ấy thường đi khiêu vũ với anh trai. Bạn ấy đã phải thực hành tập khiêu vũ dần dần cho sở thích này. Bn đã thấy sở thích này thật thú vị và vui nhộn. Trong tương lai, bạn ấy sẽ đi khiêu vũ nhiều hơn nữa.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa