Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 1 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

 

COMMUNICATION (Giao tiếp)

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung) making pottery: làm gốm

making models: m mô hình

take up sth: mất một thứ gì đó unusual: không tng thường

carving wood: khắc gỗ

ice-skating: trượt ng

Nối hoạt động với hình ảnh

A – carving wood

B – making models C – ice-skating

D – dancing

E – making pottery

2. Em nghĩ về những sở thích trong phần

1. Nhìn vào bảng bên dưới chọn các khung. Sau đó, hoàn thành những u n dưới bằng cách viết một lý do đgii thích sự lựa chọn của bạn

 

boring unusual interesting
Making pottery X
Dancing X
Ice-skating X
Making models X
Carving wood X

 

I find making pottery is interesting because it’s a creative activity.

Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.

I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed. Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì làm tôi cảm thấy thư giãn.

I find ice-skating unusual because it’s difficult. Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.

I think making models is boring because it’s difficult and takes much time. Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.

I find carving wood boring because it takes much time. Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.

Bây giờ, phỏng vn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp

Ví dụ:

Bạn: Bạn nghĩ gì về làm gốm?

Mai: Tôi nghĩ nó thật chán (boring)/Tôi thấy nó thật chán (boring)

Bạn: Tại sao?

Mai: Bởi vì nó thật khó và tốn nhiều thời gian. (It takes much time and its difficult.)

Bạn: Bạn sẽ tăng cường việc làm gốm trong tương lai không?

Mai: Tôi không chắc nữa.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa