Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 3 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 3 | Soạn anh unit 3 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

Tham gia những hoạt động tình nguyện trong cộng đồng của bạn. Báo cáo những kinh nghiệm của bạn. Hoặc Bắt đầu dự án tình nguyện của bạn. Làm việc theo nhóm và phát triển những ý kiến của bạn thành một dự án thực sự của lớp của trường. What can you do to help?

Nghĩ về khu vực địa phương ca bạn. Cái gì cần thực hiện để làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn có thể giúp gì?

I think that my local area needs to be cleaned up because there is much rubbish in the street. I will ask my neighbour friends to collect rubbish and clean up the street. Tôi nghĩ khu vực địa phương của tôi cần được lau dọn bởi vì có nhiều rác trên đường. Tôi sẽ nói các bạn hàng xóm cùng tôi nhặt rác và làm sạch đường phố. Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help? Nghĩ về trường học của bạn. Bạn cần làm gì để nó tốt hơn? Bạn có thể làm gì để giúp? I think we should plant more trees and flowers in school garden. I will ask my classmates do it with me. Tôi nghĩ chúng ta cần trồng thêm cây và hoa trong khu vườn của trường. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi. Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help? Nghĩ về lớp học. Có điều gì cần thực hiện không? Bạn cần làm gì để giúp?

I think I should decorate my classroom and put some flower vases in the classroom. I will ask my classmates do it with me.

Tôi nghĩ tôi nên trang trí lớp học và đặt bài bình hoa vào trong lớp học. Tôi snhờ bạn học cùng làm với tôi.

Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends? Nghĩ về lớp học của bạn. Có người bạn nào cần giúp đỡ không? Bạn có thể làm để giúp bạn bè? I think my classmate, Hoa, need the help. She is not good at Maths. I will tutor her, help her do Maths homework. Tôi nghĩ rằng bạn học của tôi, Hoa, cần sự giúp đ. Cô ấy học yếu môn Toán. | Tôi sẽ làm gia sư cho cô ấy, giúp cô ấy làm bài tập về nhà môn Toán. Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help? Nghĩ về những người trong cộng đồng địa phương. Họ cần gì? Bn có thể làm gì để giúp đỡ họ? I think homeless people need meals in my community. I will ask my mother to provide food for homeless people 2 times a week. We will collect money and cook nieals for them.

Tôi nghĩ những người gia cư ở địa phương cần thức ăn. Tôi sẽ cùng me cung cấp thức ăn cho họ 2 lần một tuần. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền và nấu những bữa ăn cho họ.

....

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa