Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 8 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 8 | Soạn anh unit 8 lớp 6: Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

1. Nghe những đoạn văn. Những đoạn văn nói về ai?

Hai, Bill, Alice, Trung.

2. Nghe lại những đoạn văn trên. Sau đó ghi đúng (T), ghi sai (F) cho mỗi câu

1. Hải chơi cờ vào mỗi thứ Bảy. (F)

2. Trò chơi “Angry Birds” là trò chơi yêu thích của Bill. (T)

3. Alice không thích chơi thể thao nhiều. (T)

4. Trung chơi bóng đá giỏi. (F)

5. Ước mơ của Bill là tạo ra một trò chơi mới. (T)

3. Nghe đoạn văn lần nữa. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói

1. club                          2. play                         3. watching                     4. Bill                          5. goes

1.  Hải luyện tập ở câu lạc bộ 3 lần 1 tuần.

2. Trung có thể chơi ghi-ta.

3. Alice thích xem trượt băng.

4. Bill học ở trường Trung học Cơ sở Rosemarrick Lower.

5. Trung đi bơi vào những ngày nóng.

Tape script:

Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is judo. I practise at the judo club three times a week.

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing sport very much, but I like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday.

Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer game in thefuture.

My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I like playing the guitar and I love to watch football on TV. I don’t do much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Writing (Viết)

Viết về một môn thể thao hay trò chơi mà em thích, sử dụng ý riêng của em và các gợi ý sau

My favourite sport is football. It came from England. It‘s a team sport. It last 90 minutes. And there are about 11 players each team. It needs some equipment: ball, goal, net…

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Nó bắt ngun từ nước Anh. Nó là môn thể thao đồng đội. Nó o dài 90 phút. mỗi đội 11 cầu thủ. Nó cần những dụng cụ như quả banh, khung thành, lưới,…

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa