Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 7 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 6:  Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

1. Nghe chọn kênh đúng cho mỗi chương trình

Programme (Chương trình) Channel 1  Channel 2  Channel 3
 Music: Green Green Summer (Âm nhạc: Mùa hè xanh) v
 Cartoon: The Red Spotted Squirrel (Phim hoạt hình: Con Sóc đốm màu đỏ) v
Film: The Lonely Giraffe (Phim: Hưu cao cổ cô đơn) v
Home and Garden: How to make a dog House (Nhà và vườn: Cách để làm một ngôi nhà cho chó) v
Our World: The Old Town of Inca (Thế gii của chúng ta: Thành phố cổ Inca) v

2. Nghe lại và đánh dấu chn (1) câu 1-5 với u đúng ghi T câu sai ghi F

1. Chương trình đầu tiên bắt đầu lúc 7:30. (F)

2. Có hai chương trình bắt đầu cùng lúc, (T)

3. Chương trình Con sóc đm màu đỏ kéo dài 45 phút. (F)

4. Chương trình phim Hươu cao cổ cô đơn kết thúc lúc 10 giờ. (T)

5. Thành phố cổ Inca ở n Độ. (F)

Tape script:

... And here are some interesting TV programmes for you. The music Green, Green Summer on Channel starts at eight o’clock. At the same time on Channel 2 is The Red spotted Squirrel. Home and Garden follows at eight twenty-five. Today you’ll learn how to make a house for your dog. Channel offers you a touching film of friendship, The Lonely Giraffe. The film starts eight thirty. After that, you can discover the famous old town of Inca in Peru. However, it comes on quite late, at ten o’clock. We hope that you can choose programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Writing (Việt)

3. Thói quen xem truyền hình của em là gì?

Chọn câu trả lời đúng dành cho em (em có thể chọn nhiều hơn một câu lời). Sử dụng câu trả lời của em để viết một bài miêu tả ngắn về thói quen truyền hình của em.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa