Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 12 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 6: Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

1. Em có đồng ý với những câu này không?

Agree (Đồng ý) Disagree (Không đồng ý)
Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn. v
Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta. v
Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm. v
 Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu. v

2. Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhóm. Họ đang thảo luận về những gì người máy sẽ có thể làm trong tương lai. Nghe cuộc thảo” luận của họ và m ra người nào nói gì

1. Vy                      2. Duy                       3. Mi                          4. Phong                            5. Mi

1. Chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

5. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

Tape script:

Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?

Vy: I agree. I think we will live comfortably then.

Phong: What’s your opinion, Duy?

Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.

Phong: What about you, Mi?

Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.

Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.

Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

3. Nghe lại. Chọn câu nào đáng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle)

1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta. (F)

2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần. (T)

3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy. (T)

4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nên cẩn thận với người máy. (F)

Writing (Viết)

4. Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu trong khung

(1) b                             (2) a                            (3) c                           (4) d

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc ca chúng ta, cng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những ngưi máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sdụng người máy để làm những điu xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai.

5. Viết mt đoạn văn để hỗ trợ những ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Em có thể sử dụng vài ý kiến sau, hoặc ý kiến riêng của em

I agree with the idea that in the future robots will be very useful for our life. Firstly, home robots can do all of our housework. Secondly, teaching robots can help children do their homework and prepare lessons. Moreover, worker robots will be able to build houses and bridges. Doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. So I think that robots will be useful in our future.

Tôi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người y sẽ hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Đầu tiên, người máy gia đình có thể làm tất cả các công việc bếp núc. Thứ hai là, người máy dạy học scó thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài tập. Hơn nữa, người máy ng nhân sẽ thể xây nhà và cầu cống. Người máy c sĩ sẽ thể giúp đỡ người bệnh, người máy không gian sẽ thy trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Vì những lý do đó mà tôi nghĩ rằng người máy shữu ích trong ơng lai của chúng ta.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa