Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: Looking back – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: Looking back | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Từ vựng)

1. Thêm từ vào nhóm từ bên dưới

Reduce: water, paper, gas, rubbish

Reuse: can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: book, plactic bag, newspaper, plactic box

2. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời u hỏi về 3R

Ví dụ:

A: Chúng ta có thể giảm sử dụng nước được không?

B: Vâng, chúng ta có thể.

A: Bằng cách nào?

B: Chúng ta đừng tắm bồn.

a) Hoàn thành các từ hoặc cụm từ sau

1. deforestation                                     2. air pollution                                 3. water pollution

4. noise pollution                                 5. soil pollution

b) Nối mi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả bên dưới để tạo thành 1 câu hn chnh

1 – b. deforestation makes animal’s home disappeare.

2 – e. air pollution makes the Earth warmer

3 – a. water pollution makes fish die.

4 – c. noise pollution causes sleeping problems.

5 – d. soil pollution cause lack of food.

Grammar (Ngữ pháp)

4. Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc

1. is; will rise                                      2. rises; will disappreare                                 3. reduce; will have

4. don’t have; will be                          5. are; will be

1. Nếu Trái đất nóng hơn, mực nước biển sẽ dâng cao,

2. Nếu mực nước biển dâng cao, vài đất nước sẽ biến mất

3. Nếu chúng ta giảm việc ô nhiễm đất, chúng ta sẽ có đủ thức ăn để ăn.

4. Nếu chúng ta không có đủ thức ăn, chúng ta sẽ đói.

5. Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt.

5. Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành câu điều kiện loại 1

If students recycle and use recycled materials, they will save energy.

(Nếu những học sinh tái chế và sdụng những nguyên liệu được tái chế thì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng.)

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty. B.

(Nếu chúng ta sdụng xe hơi mọi lúc, chúng ta sẽ làm bẩn không khí.).

If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

(Nếu bạn tắt y tính của bạn khi không sử dụng, bạn sẽ tiết kiệm điện.)

4. People will stop using so much energy if they want to save the environment.

(Con người sẽ ngng sử dụng nhiều năng lượng nếu họ muốn bảo vệ môi trường.)

5. If you see a used can in the road, what will you do?

(Nếu bạn thấy một cái lon đã dùng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?)

Communication (Giao tiếp)

6. Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú các câu trả lời. Chia sẻ câu trả lời với lớp

+ Bạn sẽ làm gì nếu bạn có những cái chai nhựa đã dùng rồi ở nhà?

+ Nếu bạn muốn tiết kiệm điện ở nhà, bạn sẽ làm gì?

+ Nếu bạn muốn giảm rác thải ở nhà, bạn sẽ làm gì?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa