Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 1

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: A closer look 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: A closer look 1 | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Từ vựng)

1. Ba chữ R là viết tt cho chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường ni từ ký hiệu trong ct A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột C sao cho phù hợp

A B C
Reduce using something again
Reuse creating new products from used materials
Recycle using something less

Viết từ có trong khung vào bên dưi mỗi hình cho phù hợp

1. Rubbish . (rác)

2. Plastic bags (túi nhựa)

3. Glass (ly)

4. Plastic bottle (chai nhựa)

5. Can (lon)

6. Noise (tiếng ồn)

7. Paper (giây)

8. Bulb (đèn tròn)

9. Water (nước)

10. Clothes (quần áo)

3. Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhó Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm

Reduce (Giảm) Reuse (Tái sử dụng) Recycle (Tái chế)
plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paper plastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulb plastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4. Nghe bài hát “3R” sau đó hát theo.

PRONUNCIATION (PHÁT ÂM)

Tp phát âm /a:/

Đưa lưỡi xuống thấp và về phía sau, miệng mở không rộng nhưng cũng không quá hẹp. Âm /a:/ là nguyên âm dài, khi phát âm phải đủ độ dài, dây thanh âm rung khi phát âm.

Tập phát âm /æ/

Đầu lưỡi đẩy vào răng dưới, phần lưỡi sau hơi nâng lên, hai môi bẹt, miệng mở ra một chút. Âm /æ/ là nguyên âm ngắn, dây thanh âm rung khi phát âm.

5. Nghe và lặp li các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới

fast                          had                               bag                              plastic                            glass

apple                       dance                            answer                        activity                          afternoon

6. Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp

/a:/ /æ/
fast, plastic, glass, dance, answer, afternoon had, bag, apple, activity

7. Đọc bài đàm thoại. Viết la: hay le/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phợp

la:/: class, ask, father

/: stand, have, that

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.

      Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình biết. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vì vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

8. Nghe bài đàm thoi và kiểm tra câu trả lời của e Thực hành bài đàm thoại với bạn học

Tape script:

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest.

      We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa