Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 2 lớp 6: A closer look 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 2 | Soạn anh unit 2 lớp 6: A closer look 2 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 2
Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 2
Grammar (Ngữ pháp)

1. Viết is” hay “are”

  1. 1. There is a sofa in the living room. (Có một ghế sô pha trong phòng khách.)
  2. 2. There are two cats in the kitchen. (Có hai con mèo trong nhà bếp.)
  3. 3. There are posters on the wall. (Có những áp phích trên tường.)
  4. 4. There is a ceiling fan in the bedroom. (Có một qut trần ở trong phòng ngủ. )
  5. 5. There are dishes on the floor. (Có mấy cái đĩa trên sàn nhà.)

2. Chuyển các câu ở mục 1 sang thể phủ định

There isn’t a sofa in the living room.

(Không có cái ghế sô pha nào trong phòng khách.)

2. There aren’t two cats in the kitchen.

(Không có hai con mèo trong nhà bếp.)

3. There aren’t posters on the wall.

(Không có tranh áp phích trên tường.)

4. There isn’t a ceiling fan in the bedroom.

(Không có cái quạt trần trong phòng ngủ.)

5. There aren’t dishes on the floor.

(Không mấy cái đĩa trên sàn nhà.)

3. Viết câu khẳng định và câu phủ định

  1. 1. There is a TV on the table. (Có một cái ti vi trên bàn.)

There isn’t a TV on the table.  (Không có cái ti vi trên bàn.)

2. There is a brown dog in the kitchen. (Có một con chó nâu trong nhà bếp.)

There isn’t a brown dog in the kitchen. (Không có con chó nu trong nhà bếp.)

3. There is a boy in front of the cupboard. (Có một cậu bé ở phía trước tủ chén.)

There isn’t a boy in front of the cupboard: (Không có cậu bé ở phía trước tủ chén.)

4. There is a bath in the bathroom. (Có một bồn tắm trong nhà tắm.)

There isn’t a bath in the bathroom. (Không có bồn tm trong nhà tắm.).

5. There are lamps in the bedroom. (Có mấy cái đèn ngủ trong phòng ngủ.)

There aren’t lamps in the bedroom. (Không có đèn ngủ trong phòng ngủ.)

4. Viết “is/isn’t/arelarentvào chỗ trống để mô tả bếp của nhà Mi

This is our chicken. There is a big fridge in the corner. The sink is next to the fridge. There (1) is a cupboard and a cooker. The chicken is also our dining room, so there (2) is a table. There (3) are four people in my family so there (4) are four chairs. The chicken is small, but it has a big window. There (5) aren’t many lights in the chicken but there is only one ceiling light. There (6) isn’t a picture on the wall.

* Bản dịch:

Đây là nhà bếp của chúng tôi. Có một tủ lạnh trong góc. Bồn rửa bát kế tủ lạnh. Có một tủ chén và một bếp ga. Nhà bếp cũng là phòng ăn, vì thế có một cái bàn. Có 4 người trong gia đình tôi vì thế có bốn cái ghế. Nhà bếp thì nhỏ, nhưng có một cửa sổ lớn. Không có nhiều đèn trong nhà bếp mà chỉ có một đèn trần. Không có bức tranh nào trên tường cả.

5. Hoàn thành u hỏi

1. Is there a fridge in your chicken?

(Có một tủ lạnh trong nhà bếp của bạn phải không?)

2. Is there a TV in your bedroom?

(Có một ti vi trong phòng ngủ của bạn phải không?)

3. Are there four chairs in your living room?

(Có bốn i ghế trong phòng khách của bạn phải không?)

Is there a desk next to your bed?

 (Có một cái bàn bên cạnh phòng ngủ của bạn phải không?)

5. Are there two sinks in your bathroom?

(Có hai bồn rửa trong phòng tắm của bạn phải không?)

6. Làm theo cặp, hỏi và trả lời u hỏi trong mục 5. Báo cáo câu trả lời của bạn em trước lớp

A: Are there two bathrooms in your house? (Có hai phòng tắm trong nhà bạn phải không?)

B: Yes, there are./No, there aren’t.  (Có./Không.)

A: Is there a kitchen in your house?  (Có một nhà bếp trong nhà bn phải không?)

B: Yes, there is./No, there isn’t. (Có./Không.)

7. Làm việc theo cặp. Hỏi bạn học về n phòng của bạn ấy hoc phòng mà bạn ấy thích nht trong nhà

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa