Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Practical advice on water and electricity consumption. (Lời khuyên thực tế về việc sử dụng nước và điện.)

1. What do you see in the picture? What does the text in the picture mean? Do you turn off the tap while you are brushing your teeth? (Bạn thấy gì trong tranh? Dòng chữ trong tranh có nghĩa là gì? Bạn có tắt vòi nước trong khi bạn đánh răng không.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

– I see the water being wasted. The tap needs to be turned off to save water.

Maybe the picture wants to remind us to save water.

Yes, I do.

2. The following paragraphs are extract from a student’s talk giving some practical advice on reducing water and electricity consumption at home. Quickly read the text and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4). (Đoạn văn sau được rút ra từ một bài nói của một học sinh đưa ra những lời khuyên thiết thực về việc tiết kiệm điện nước ở n. Đọc nhanh bài đọc và nổi các tiêu đề (a-d) với các đoạn văn (1-4).)

Bài dịch

đ – Introducing the environmental problem (Giới thiệu vấn đề môi trường)

 Nước sạch rất quan trọng trong cuộc sống bởi vì không ai có thể sống thiếu nó. Tuy vậy nó cũng là mt trong những nguồn tài nguyên hn chế nhất và đang gặp nguy hiểm nhất trên hành tinh chúng ta. Nước giữ cho Trái Đất xanh, và chúng ta có thể biến nước chảy thành điện hay năng lượng. Thế giới hiện đại của chúng ta đã dùng quá nhiều nước và điện. Vy bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu hết nước? Lời khuyên sau đây có thể giúp bạn giảm tiêu thụ nước và điện nhà.

C – Your actions to reduce electricity consumption (Những hành động tiết kiệm điện của bạn)

Khi bạn rời phòng hay rời nhà, tháo phích cắm của các thiết bị như ti vi, đài, máy tính là một cách rất đơn giản để tiết kiệm điện bởi vì những thiết bị này vẫn tiêu thụ điện mặc dù chúng bị tắt.

b – Your actions to reduce water consumption

(Những hành động tiết kiệm nước của bạn)

Khi bạn sử dụng nước, bạn cũng tiêu tốn năng lượng. Hãy tắt vòi nước cho đến khi bạn cần để rửa tay hay đánh răng và giặt quần áo khi đã đầy máy thay vì giặt từng cái lẻ tẻ để tiết kiệm điện nước tốt nhất.

a – Your participation in environmental preservation

(Sự tham gia của bạn vào việc bảo vệ môi trường)

Lời khuyên trên thì rất đơn giản và không hề mới. Tuy vậy, nếu bạn thực hiện ít nhất một trong những mẹo này, bạn cũng có thể tự hào vì đã góp phần tham gia bảo vệ nguồn nước, một trong những nguồn tài nguyên quan trọng và hạn chế nhất trên Trái Đất.

3. Match the following sentences with the paragraphs (1-4) in 2. (Nối các câu sau với các đoạn n (1-4) trong bài 2.)

1. b

2.d

3. a

4.c

4. Choose one of the following limited natual resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude. (Chọn một trong các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự như bài 2: Đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đon 2 đưa ra c lời khuyên thiết thực còn đoạn 3 dể kết luận.)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa