Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

PRESERVING THE NATURAL ENVIRONMENT (BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN)

1. Look at the photo and describe what you see. (Nhìn tranh và miêu tả điều bạn thấy)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

There are some people in the park. They are planting a tree. Most of the people are men. They are wearing white T-shirts. Maybe they come from the same organisation and they are helping their community to plant more trees for a greener environment.

2. Listen to a student’s talk. What is he talking about? Tick the correct box. nghe bài nói của một học sinh. Cậu ta đang i về gì? Đánh dấu chọn vào đúng ô.)

c.Environmental Degradation

 Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch) ..

The environment is the natural world in which people, animals and plants live. The natural environment has been seriously afftected and degraded by human activities through many decades. For instance, the burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rains, greenhouse effect and global warming. The use of harmful chemicals in agriculture has led to serious soil pollution and health problems. Deforestation for land use has affected the ecosystem and led to the extinction of rare animals, and extreme floods and land erosion. Harmful rubbish and sewage dumped in rivers and ocean has polluted the water and harmed aquatic animals. There are many human activities having serious impact on the natural environment. They have changed and degraded the natural environment and led to various health problems.

We should do something immediately to protect our environment. For instance, we should control the burning of fossil fuels and encourage forestation to replace deforestation. In addition, there should be appropriate places to dump harmful rubbish and chemicals to reduce the rate of water pollution, a threat to human health and a danger to aquatic animals. To minimize the rate of environmental degradation and to raise awareness of its threats, the preservation of the environment should be included in education and mass media. People should make every effort to preserve the environment for the next generation.

Bài dịch: | Môi trường là thế giới tự nhiên mà trong đó con người, động vật và thực vật sinh sống. Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng và bị phá hủy nghiêm trọng bởi các hoạt động của con người trong nhiều thập kỉ qua. Ví dụ, việc đột nguyên liệu hóa thạch bởi các nhà máy và các động cơ xe đã dẫn tới ô nhiễm không khí và gây ra mưa a-xít, hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu. Việc sử dụng các hóa chất đc hại trong nông nghiệp dẫn tới sự ô nhiễm đất và các vấn đề sức khỏe. Việc phá rừng khai hoang đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái và dẫn tới sự tuyệt chủng của các loài động vật quý hiếm, gây ra các trận lũ lụt và xói mòn đất. Rác thải đc hại và nước thải đổ ra các dòng sông và đại dương khiến cho nước bị ô nhiễm và gây hại đến các loài sinh vật thủy sinh. Có nhiều hoạt động của con người gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên. Chúng thay đổi và phá hoại môi trường thiên nhiên và dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Chúng ta phải hành động ngay để bảo vệ môi trường. Ví dụ, chúng ta nên kiểm soát việc đốt nhiên liệu hóa thch và khuyến khích việc trồng cây gây rừng để giải quyết nạn phá rừng. Thêm o đó, cần phải có nơi thích hợp để chôn rác thải và các chất hóa học độc hại để giảm mức ô nhiễm môi trường nước, cũng như giảm nguy hại đến con người và các loài động vật thủy sinh. Để hạn chế việc phá hoại môi trường và nâng cao nhận thức về những nguy cơ của nó, việc bảo vệ môi trường cần đi vào nhà trường và được tuyên truyền bởi các phương tiện truyền thông. Mọi người nên cố gắng để bảo vệ môi trường cho thế hệ sau.

3.Listen again. Tick the words you hear. Look up the meanings of these words in a dictionary. (Nghe lại. Đánh dấu từ bạn nghe thấy. Tra nghĩa của các từ này trong từ điển)

4. Listen again. Complete the sentences with one or two words from the talk. (Nghe lại lần nữa. Hoàn thành cầu với một hoặc hai từ từ bài nói.)

1.affected

2.global warming

3. ecosystem

4.health problems

5. control

6. every effort

5.Ask and answer the following questions. (Hỏi và trả lời các câu hi sau.)

1.The environment is the natural world in which people, animals and plants live.

2. The burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution.

3. The use of harmful chemicals in agriculture has led to soil pollution.

4. It led to the extinction of rare animals, extreme floods and land erosion.

5. There should be appropriate places to dump harmful rubbish and chemical to reduce water pollution.

6. We should control the burning of fossil fuels and encourage forestation to replace deforestation.

7. The preservation of the environment should be included in education and mass media. People should make every effort to preserve the environment for the next generation. 

 

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa