Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Language (trang 39 – 40 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Language (trang 39 – 40 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Language (trang 39 – 40 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

VOCABULARY

1. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành cầu với các từ trong khung.)

1.preserve

2.deforestation

3. fossil fuels

4. pollute

5.greenhouse effect

6. global warming

7. depletion

8. damage

2. Complete the table with the words from the box. (Hoàn thành bảng sau với các từ trong khung.)

Do you know…? (Bạn có biết?)

Vị trí của một từ trong câu hay cấu tạo của nó có thể cho ta biết về từ loại của nó.

– 1 danh từ có thể theo sau trực tiếp một hạn định từ như a/an, the, your, some hay một giới từ như for và được thành lập bằng đuôi tion, –ation, và ity. Ví dụ: The protection of natural resrources, a lifestyle, for use, preservation, electricity, etc.

– 1 động từ có thể theo sau trực tiếp một đại từ làm chủ ngữ, từ to, các động từ khuyết thiếu như can, will, và được hình thành bằng c đuối n-ed, -ing, etc Ví dụ: to protect, can consume, are depleted, etc.

3.Complete the sentences with the nouns or verbs in 2. Change the word forms, if necessary. Each word is used once. (Hoàn thành câu với các danh từ hoặc động từ trong bài 2. Thay đổi dạng của từ khi cần thiết.)

1.depletion

2. consume

3. protect

4.preservation

5. polluted

6. global warming

7. damage

8.contaminated

PRONUNCIATION

1. The words in the box are three-syllable nouns. Listen and repeat. Can you add two more, using the words from the VOCABULARY section 3? (Các từ trong khung là danh từ 3 âm tiết. Nghe và lặp lại. Bạn có thể thêm các từ trong mục từ vựng phn 3 kng?)

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

2. Listen and put a mark (‘) before the stressed syllable in each word. (Nghe và đánh dấu (1) trước âm tiết mang trọng âm của mỗi từ.)

‘article

‘influence

‘energy

so’lution

‘newsletter

po’llution

pro’tection

‘atmosphere

‘editor

con’fusion

‘scientist

‘chemical

Do you know...? (Bạn có biết…?)

Âm tiết trước đuôi tion hay -sion tng mang trọng âm.

Ví dụ: po’llution, solution, protection, confusion, depletion

GRAMMAR

Reported speech (Câu gián tiếp) 1. Read the following sentences from the conversation between Nam and his father in GETTING STARTED. Write the names of the speakers. (Đọc các câu sau từ bài hội thoại giữa Nam và cha cậu ấy trong phần GETTING STARTED. Viết tên của người nói.)

1. Nam

2.the editor

3.Nam

4.Nam’s father

5. Nam

6.Nam’s father

Do you know…? (Bạn có biết…?)

 Bạn có thể sử dụng câu gián tiếp để lp lại điều người khác đã nói trước đó. Ví dụ:

-“I’m writing for my school newsletter,” Nam said.

Nam said (that) he was writing for his school newsletter.

“Focus on your topic,” Nam’s father told him.

Nam’s father told him to focus on his topic.

* Chú ý những thay đổi

Cý: Không có dấu ngoặc kép trong câu nói gián tiếp.

2.Change the direct speech statements into reported speech. Make any changes, if necessary. (Chuyển các cấu trực tiếp dạng trần thuật sang câu gián tiếp. Thực hiện bất cứ thay đổi nào nếu cn thiết.)

1. Nam said pollution was one of the problems in his neighbourhood.

2. The editor said more people were aware of the preservation of natural resources.

3. The students told their teacher that they were discussing the protection of the natural environment.

4. Nam’s father told him to use the web search engine to find the information that he needed.

5. Nam said it was confusing because there were too many web pages about the environment.

6. Scientists said air pollution was one of the causes of the greenhouse effect.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa