Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 32 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 32 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 8| Soạn bài Writing (trang 32 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Using electronic devices in learning (Sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập)

1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage and one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down and exchange your ideas with your partner. (Nhìn vào các tranh mọi người đang sử dụng thiết bị điện tử. Nghĩ về một điều thuận lợi và điều không thuận lợi khi sử dụng các thiết bị này trong lớp. Viết chúng ra và trao đổi ý kiến với bạn của bạn.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

Advantage: They make learning easier and more effective.

– Disadvantage: They cost a lot of money and we need to bring the battery with them. Moreover, it’s difficult to concentrate on what we are learning because there are so many interesting games on these devices.

2. Read the following sentences about some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Do you have a different opinion? Tell your partner. (Đọc các câu sau về những điều thuận lợi và bất lợi trong việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Viết A nếu đó là điều thuận li hoặc D nếu đó là điều bất lợi. Bạn có ý kiến khác không? Hãy kể cho bạn của bạn.)

Tôi không đồng ý việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong việc học bởi tôi thy có rất nhiều điều bất lợi.

| Thứ nhất, các thiết bị điện tử làm học sinh xao nng khỏi việc học. Nhiều học sinh có thể chơi điện tử, nhắn tin, chuyện trò gian lận trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Họ có thể lên Internet, nhập câu hỏi và tìm câu trả lời.

Thứ hai, khi học sinh sử dụng Internet, họ có thể truy cập phải những thông tin, video và hình ảnh không phù hợp. Họ có thể mất nhiều thời gian cho việc xem video và quên mất dự án hoặc bài tập của họ.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là học sinh có thể chụp những bức hình không mong muốn của người khác sau đó chia sẻ chúng trên các trang web hay sử dụng chúng để tống tiền người khác hay bắt người đó làm những điều khác cho họ. | Tóm lại, các thiết bị điện tử có thể mang lại nhiều nguy hiểm hơn là lợi ích cho hc sinh. Tôi cho là các giáo viên nên cấm hay hạn chế việc sử dụng chúng trong lớp.

4. Read the sentences in 2 again. Use them to write a short text about the advantages of using electronic devices in learning. (Đọc các câu trong bài 2. Sử dụng chúng để viết một đoạn văn ngắn vnhững thuận lợi trong việc sử dụng các thiết bđiện tử.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

In my opinion, I agree with using electronic devices in learning. Firstly, a tablet is very light and easy to carry. I don’t want to bring with me a pile of books and notes. It’s so heavy. I can use a tablet instead. I can read books, take notes and moreover I can listen to the book I want. Isn’t it interesting? Secondly, searching for information is very important in learning. A tablet is perfect for you to search for information. Another advantage of electronic devices is that there are a lot of useful apps for learning. We can take advantage of these apps for learning. It’s easy, fun and very effective. It makes our learning become faster and more enjoyable. Finally, we can relax with our devices. We can listen to music, watch funny movies or communicate with friends to release stress after a hard-working day.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa