Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 8| Soạn bài Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

PRONUNCIATION

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

2. Listen again and put a mark (1) before the stressed syllable. (Nghe lại và đánh dấu (*) trước âm tiết mang trọng âm.)

 VOCABULARY

1. Complete the text with the appropriate words from the box. (Hoàn thành đoan văn với các từ cho săn trong khung.)

Bài dịch

Từ điển điện tử giờ rất phổ biến trong các lớp học tiếng Anh. Chúng có thể được tải về các thiết bị điện tử cá nhân mà bạn có thể mang đi khắp nơi. Công nghệ mới này rất tuyệt vời nhưng nó có thể ảnh hưởng đến việc học của bạn. Mọi người nghĩ rằng một cuốn từ điển là cách tốt nhất để học từ mới. Thực sự, việc học từ mới bằng việc dịch từng từ một làm chậm quá trình hc của bạn. Một cuốn từ điển chỉ nên sử dụng khi mọi cách tìm nghĩa khác đã thất bại. Có những cách khác để hiểu được từ mới như nhìn vào các bộ phận khác của từ hay sử dụng văn cảnh để đn nghĩa. Công nghệ hiện đại đã xâm nhập vào cuộc sống của bạn và bạn nên cố gắng tận dụng nó. Từ điển điện tử trong các thiết bị di động là một công cụ tuyệt vời nhưng bạn cần nghĩ xem nên sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả.

2. In pairs, ask and answer the following questions. (Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

1.

Student A: How can we use electronic dictionaries?

Student B: We can use it when we can’t guess the meaning after using all other way to find out the meaning.

2.

Student A: Why is learning new vocabulary with a dictionary not the best way?

Student B: Because learning new vocabulary by translating slows down your learning process.

3.

Student A: What should we do now that modern technology has entered our lives?

Student B: We should take advantage of it. We should use electronic devices for learning purpose but remember to use them wisely.

GRAMMAR

1. Use “which, that, who, whose” to fill in each gap. (Sử dụng “which, that, who, whose” để hoàn thành chỗ trống)

1. which/ that

2. who

3.which

4.whose

5. whom/ that

6.whose

2. Combine each pair of sentences into one. Use comma(s) if necessary. (Kết hợp mỗi cặp cấu thành một câu. Sử dụng dấu phẩy khi cần thiết.)

1. Shakespeare, whose birthplace was Stratford-upon-Avon, was a famous playwright.

2. His grandmother, who was a hard-working woman, had a great influence on his life.

3. Tom has hundreds of books which are all in foreign languages.

4. Lan is interested in physics which I don’t like.

5. I will always remember the teacher who taught me how to read and write.

6.The girl whose electronic dictionary broke down looked very upset.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa