Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 22 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 22 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 7 | Soạn bài Writing (trang 22 SGK Tiếng Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

How are we different? (Chúng ta khác nhau như thế nào?)

1. The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to make a meaningful text. (Các đoạn bị xáo trộn sau nói về tính cách điển hình của người Mỹ. Xếp chúng theo thứ tự thành một văn bản đầy đý nghĩa.)

Correct order: b-d-fc-e-a

Bài dịch

b. Mỹ là một quốc gia lớn với công dân đến từ nhiều nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, vì

vậy rất khó để nói về một người Mỹ điển hình. Tuy vậy, người ta tin rằng có những tính

chất mà hầu hết người Mỹ đều có.

d. Có lẽ tính chất quan trọng nhất là tính cá nhân và quyền cá nhân. Tính cách này có nguồn

gốc từ ông cha họ, những người có tính cá nhân rất mạnh mẽ. Người Mỹ đánh giá cao sự tự | do và không thích phụ thuộc vào người khác.

f. Tính cách thứ hai là người Mỹ rất thực tế. Họ đề cao những điều làm cho chính bản thân họ.

| Họ cũng tránh những ng việc nằm ngi khả năng của họ.

c. Một tính cách đặc trưng khác của người Mỹ là họ xem trọng tiền bạc và những thứ tiền có

thể mua. Thực sự tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.

e. Cuối cùng, ở hầu hết các gia đình Mỹ, cha mẹ ít có ảnh hưởng nên con cái hơn là các cha

mẹ ở các nơi khác trên thế giới. Con cái có thể chọn bạn đời cho họ ngay cả khi cha mẹ họ

phản đối sự lựa chọn của họ.

a. Nói tóm li những tính cách này được coi như là một phần tính cách của người Mỹ. Nhưng

ng như những thứ khác trong xã hội hiện đại, chúng có thể thay đổi theo thời gian. .

2. Read the text again and complete the outline for it. (Đọc lại văn bản và hoàn thành đàn ý.)

Introduction: The characters of typical American

Chracteristic 1: Individuality and individual rights

Evidence: they value freedom and don’t like to be dependent on other people.

Chracteristic 2: Practicality

Evidence: they place great value on doing things for themselves.

Chracteristic 3: Value of money

Evidence: money is more important than prestige to them.

Chracteristic 4: Parents have little influence on children

Evidence: children can choose their own partners, even if their parents object to their

choice.

Conclusion: these features are believed to be part of the American character.

3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. (Làm việc theo nhóm. Nghĩ về 3 đặc tính của người Việt và các ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn. Sau đó viết một đoạn văn ngắn khoảng 150-180 từ về các đặc tính này, sử dụng dàn ý trong bài 2.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa