Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 7 | Soạn bài Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

Cultural diversity (Sự đa dạng văn hóa)

1. You are going to listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania, the USA. Make your own predictions about them by deciding whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sắp nghe một cuộc nói chuyn về đám cưới truyền thống của cộng đồng người Amish sống ở Pennsylvania, Mỹ. Dự đoán về họ bằng việc quyết đnh xem những câu phát biểu đúng (T) hay sai (F).
2. Listen to the talk and check your answers in 1. (Nghe bài nói và kiểm tra lại câu trả lời trong bài 1)

1.F

2.F

3.T

4.T

5.T

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

Today, I will talk about the Amish weddings. Most Pennsylvania Amish weddings take place from late October through December. Tradionally, they are held on Tuesday and Thursday, so there is time in between to get ready for and clean up after each. Even so, it can get pretty busy during the “wedding season”, with some Amish going to two or three weddings in one day!

While parents do not select who their children will marry, approval must be given. The couple planning to marry are announced at a church service. The wedding service itself, held in the home of the bride’s parents. After the service, the benches are put together to form tables for the wedding meal for about 200-300 guests. In the afternoon, the young people enjoy singing, and after that those who have stayed through the day join the evening meal.

After spending the night at the bride’s home, the next day the newly-weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends upcoming weekends visiting relatives, sometimes stoppping at five or six houses between a Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time. By the next spring, the couple is usally ready to move into a home of their own, and the groom will begin growing his beard. This is an Amish tradition that signifies a man is married. Bài dịch:

Hôm nay, tôi sẽ nói về những đám cưới của người Amish (chú thích: Cộng đồng giáo dân theo đạo Amish – một nhánh của đạo Tin Lành – ti Mỹ). Hầu hết đám cưới của người Amish

bang Pennsylvania đều diễn ra từ khoảng cuối tháng Mười đến tháng Mười Hai. Theo truyền thống, các đám cưới được tổ chức vào ngày thứ ba và thứ năm, để có thời gian giữa các ngày để chuẩn bị và dọn dẹp sau đám cưới. Tuy vậy, mọi việc vẫn có thể rất bận rộn trong mùa cưới” vì một số người Amish đi dự hai hoặc ba đám cưới trong cùng một ngày! | Tuy cha mkhông quyết định con cái phải kết hôn với ai nhưng con cái phải được sự đồng ý của bố mẹ. Các cặp đôi dự định kết hôn được nêu tên tại buổi lễ ở nhà thờ. Đám cưới được tổ chức

nhà cha mẹ của cô dâu. Sau khi hoàn thành nghi lễ, các ghế băng được xếp lại với nhau tạo thành c bàn ăn cho khoảng 200 đến 300 vị khách. Vào buổi chiều, các thanh niên trẻ thích hát hò, và sau đó những người đã ở lại cả ngày trong ngày cưới dự thêm bữa ăn tối.

Sau buổi tối ở nhà cô dâu, vào hôm sau, cặp đôi mới cưới giúp đỡ trong việc dọn dẹp. Cặp đôi sau đó dành những ngày cuối tuần tiếp theo đi thăm hhàng, có khi đến năm hoặc sau nhà từ thứ Sáu đến tối Chủ nhật. Các món quà cưới thường được tặng cho họ vào thời điểm này. Đến mùa xuân năm sau, cặp đôi thường đã sẵn sàng chuyển đến ngôi nhà riêng của họ chú rể sẽ bắt đầu để râu. Đây là một truyền thống của người Amish và điều này báo hiệu rằng người đàn ông này đã kết hôn.

3.Listen to the talk again and complete the missing information, using no more than three words. (Nghe lại bài nói và hoàn thành thông tin còn thiếu, sử dụng không quá ba từ)

1.December

2.two or three

3.proof

4.wedding meal

5. visiting relatives

4. Work in pairs. Name three things you have learnt about the Amish wedding customs. Did you find anything unusual or interesting? Tell your partner. (Làm việc theo nhóm. Kể tên 3 điều bạn học được về phong tục cưới xin của người Amish. Bạn có thấy điều gì bất thường hay thú vị không? Kể cho bạn của bạn.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa