Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Language (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Language (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 7 | Soạn bài Language (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

VOCABULARY

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match the words/ phrases with their definitions. (Đọc lại bài hội thoại trong phần GETTING STARTED. Nối các từ cụm từ với đnh nghĩa của chúng.)

1.g

2.e

3.d

4f

5.a

6.c

2.Circle the correct words in brackets to complete the sentences. (Khoanh tròn các từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

PRONUNCIATION

1. Listen and repeat, paying attention to the stress patterns. (Nghe và lặp lại.)

2. Listen to the sentences and practise saying them correctly. Pay attention to the stress pattern of the underlined words. (Nghe các câu sau và thực hành chúng. Chú ý đến trọng âm của từ được gạch chân.)

1. There is an ‘increase in the number of young people in Viet Nam who marry later in life.

2. In Viet Nam, guest often give money as a wedding ‘present to the newly-married couple

on their wedding day.

3. In big cities, the birth rate has de’creased over the past few years.

In reality, it is difficult to meet the perfect life partner.

GRAMMAR

Comparative and superlative adjectives (Tính từ so sánh hơn và so sánh nhất)

1. Do you agree with the following statements? (Bạn có đồng ý với các câu phát biểu sau không?)

1.Sống ở quê hương thì thú vị hơn sống ở nước ngoài.

2. Bây giờ lễ cưới thì ít phức tạp hơn trước kia.

3. Chi phí lớn nhất của đám cưới là chi phí đãi tiệc.

4. Không ai hạnh phúc hơn chú rể trong ngày cưới. Cậu ấy là người hạnh phúc nhất trong ngày đó.

5. Cô dâu là người phụ nữ đẹp nhất trong ngày cưới của mình.

6. Tốt hơn là làm đám cưới nhỏ để tiết kiệm tiền.

Do you know...? (Bạn có biết…?)

2.Write five sentences comparing the two weddings in the table below. Use the comparative form of the adjectives in the box and chan. (Viết 5 câu so sánh 2 đám cưới trong bảng dưới đây. Sử dụng dạng so sánh hoa của tính từ trong bảng và từ “than”.)

1. Mr Smith’s wedding is more crowded than Mr Long’s wedding.

2.The reception of Mr Smith’s wedding is more expensive than Mr Long’s wedding reception.

3. Mr Smith is older than Mr Long..

4. The engagement period of Mr Long is longer than Mr Smith’s.

5.Service at Mr Smith’s wedding is better than at Mr Long’s wedding.

3. Choose the correct answers. (Chọn câu trả lời đúng.)

1.A

2.a

3.the

4.the

5.the

6.the

7.a

8.the

9.a

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa