Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 6 | Soạn bài Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Equal job opportunities (Bình đẳng trong cơ hội nghề nghiệp)

1. Read the following phrases and sentences. Write A if it expresses an agreement and write D if it expresses a disagreement. Add two more expressions/ sentences. (Đọc các cụm từ và câu sau. Viết A nếu nó thể hiện sự đồng ý, viết D nếu nó thể hiện sự không đồng ý. Thêm vào 2 cụm từ/ câu.)

1.D

2. A

3 . D

4.A

5.A

6. D

7. It’s true but … (D)

8.I can’t agree with you more. (A)

2. Work in pairs. Do you agree or disagree with the following statements? Tell your partner, using the phrases and sentences in 1. (Làm việc theo cặp Bạn đồng ý hay không đồng ý với các câu phát biểu sau? Kể cho bạn cùng nhóm, sử dụng các cụm từ và câu trong bài 1)

Example (Ví dụ)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

1.I don’t think that men are better leaders than woman.

2. Actually I think women and men should share household duty.

3. I guess so, but in modern families both genders are responsible for making decisions and earning money.

4. Yes, but men usually become more effective than woman in physically hard work.

5. I don’t think so.

6. I don’t think so.

3.a. Work in groups. Discuss if you agree or disagree with the statement “Married women should not pursue a career”, using sentences 1-6 as reasons for your agreement or disagreement. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận xem bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến “Phụ nữ có gia đình không nên theo đuổi sự nghiệp”, sử dụng các câu từ 1-6 để biện luận cho sự đồng ý hay không đồng ý của bạn.)

1. Phụ nữ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng con.

2. Làm việc nhà là một công việc vất vả và buồn tẻ.

3. Phụ nữ thường bị động và phụ thuộc vào chồng.

4. Phụ nữ sẽ bị kit sức nếu họ phải làm 2 công việc: Việc tại cơ quan và việc ở nhà

5. Phụ nữ thường được trả lương thấp hơn so với đàn ông dù làm cùng một công việc.Đàn ông nên chia sẻ việc nhà với vợ.

Example: (Ví dụ🙂

Student A: I think married women should not pursue a career. (Tôi nghĩ rằng phụ nữ đã kết | hôn không nên theo đuổi sự nghiệp.)

Student B: I agree. I believe they should stay at home, doing housework and looking after their husbands and children. (Tớ đồng ý. Tớ nghĩ là họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng con.)

Student C: Actually, I think they should continue pursuing a career. It’s boring and tiring doing housework. (Thực ra tớ nghĩ là họ vẫn nên theo đuổi sự nghiệp. Công việc nhà rất chán và mệt mỏi.)

b. Note down your group’s discussion. Report the results to the class. (Ghi chép lại ý kiến của nhóm. Tường thuật lại kết quả trước lớp.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa