Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 6 | Soạn bài Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

  1. Same work – same pay
1. Look at the picture. The man and the woman do the same work, but they look different. Why? Tell your partner. (Nhìn vào tranh. Người đàn ông và người phụ nữ làm cùng một công việc nhưng trông họ khác nhau. Tại sao? Hãy nói cho bạn của bạn nghe.)

Because they are paid differently. The man is paid more than the woman. The woman is

paid less although they are doing the same work.

2. Listen and repeat the following words. Do you know each word’s meaning? Use a dictionary if necessary. (Nghe và lặp lại các từ sau. Bạn có biết mỗi từ có nghĩa là gì? Sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

1.wage (n): lương

2. inequality (n): sự bất bình đẳng

3. qualified (adj): có chất lượng

4. affect (v): ảnh hưởng

5.property (n): tài sản 

6. address (v): xưng hô, nói chuyện với

7.income (n): thu nhập

8.encourage (v): khuyến khích

3. Listen to the recording. Check if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes. (Nghe lại bài nghe. Kiểm tra những phát biểu sau đúng (T) hay sai (F). Đánh dấu vào đúng ô.)

1. F

2.T

3.F.

4.T

5.F

6.T.

4. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words or numbers. (Nghe lại và hoàn thành các câu sau bằng việc viết không quá 3 từ hoc 1 con số.)

1. discrimination.

2. paid more

3.perform 66 percent

4. one percent

5. encourage women

6. like nursing

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

Hello, and thank you for inviting me to talk about gender equality. Well, first, let’s begin with equality in wages.

Wages discrimination happens when workers are equally qualified and perform the same work, but some workers are paid more than others. Very often, wage discrimination affects women negatively.

On average, woman work more than men, but they earn much less. I can give you some information. Woman perform sixty-six percent of the world’s work, produce fifty percent of the food, but earn ten percent of the income and own one percent of the property. In famillies where both parents work, for example, men and women spend about equal amounts of time working, but women still have to spend more time on housework.

So, how are governments adressing the problem of inequality in wages? As far as I know, many countries now allow and encourage women to join the army, the police forces and the fire services. On the other hand, more and more men are now working in jobs like nursing, cleaning and childcare…

Bài dịch:

Xin chào và cảm ơn vì đã mời tôi tới diễn thuyết về bình đẳng giới. Đầu tiên, hãy bắt đầu về việc bình đẳng về tiền lương. | Sự phân biệt về tiền lương xảy ra khi các công nhân có trình độ như nhau và thực hiện các công việc như nhau nhưng một số công nhận lại được trả nhiều hơn những người khác. Sphân biệt về lương thưởng ảnh hưởng một cách tiêu cực đến phụ nữ. Trung bình, phụ nữ làm việc nhiều hơn đàn ông nhưng họ lại nhận được ít hơn. Tôi có thể đưa ra vài thông tin. Phụ nữ làm 66% công việc trên thế giới, sản xuất ra 50% lượng lương thực nhưng chỉ nhận được 10% thu nhập và sở hữu 1% tài sản. Lấy ví dụ trong gia đình có cả cha và mẹ cùng làm việc, đàn ông và phụ nữ dành lượng thời gian làm việc bằng nhau nhưng phụ nữ vẫn phải làm thêm việc nhà.

Vậy chính phủ xử lý vấn đề bất bình đẳng về tiền lương như thế nào? Theo tôi biết, nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay cho phép và khuyến khích phụ nữ tham gia quân đội, cảnh sát và cứu hỏa. Trái lại, ngày càng có nhiều đàn ông bây giờ làm các công việc như y tá, dọn dẹp và chăm sóc trẻ…

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa