Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 10 | Soạn bài Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

 

1.Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide. (Làm việc theo nhóm 8 đến 10 bạn. Thực hiện một khảo sát để tìm ra xem ai trong nhóm bạn đã đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây làm hướng dẫn.).
2. Present your group’s fỉnding to the whole class. (Trình bày các kết quả của nhóm trước lớp.)

| Now YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

– Nói về du lịch sinh thái, lợi ích và các nguyên tắc cơ bản

– Phát âm các từ có trên 3 âm đúng trọng âm

– Sử dụng câu điều kiện Loại 1 và 2 để nói về các hoạt động và sự kiện trong hiện tại và tương lai có thực, có thể xảy ra hay không có thực, không thể xảy ra.

– Viết một tờ bướm du lịch cho một tour du lịch sinh thái.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa