Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 53 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 53 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 10 | Soạn bài Listening (trang 53 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Ecotourism in the Mekong Delta (Du lịch sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long)

1. What do you know about the Mekong Delta? Work with a partner. Look at the pictures and decide which activities tourists can do there. (Ban bio sông Cửu Long? Làm việc với bạn cùng lớp. Nhìn vào các tranh và quyết định xem hoạt động nào du khách có thể làm ở đó.)

 Suggested answer (Câu trả lời gợi ý).

Mekong Delta is in the south of Vietnam. It’s famous for tourist activities like eating local food, riding an ostrich… There are a lot of fruits and specialities here. It’s very delicious but not expensive. There are some islands where you can watch birds too. Tourists can even

travel by boat to discover and understand more about life here. It’s so fun and interesting.

Activities you can do

Eating local foods

– Visiting an old house

– Catching fish

Watching birds

Riding an ostrich

2.Listen to a news report and choose the caption that best summarises the main idea. (Nghe bài báo cáo và chn câu tóm tắt ý chính tốt nhất.)

a. How the Mekong Delta became an ecotourism destination.

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

While many sights in Viet Nam are hardly known to tourists, some farmers in the Mekong Delta have attracted hundreds of foreign visitors to their ecological gardens.

Ba Duc’s old house in Tien Giang Province is one example. Before 2000, no visitor spent more than 15 minutes at his house, and very few tourists returned for a second visit. Then Ba Duc had an idea. He thought if tourists had more activities to do while visiting his house, they would stay longer. He then turned his 2.5-hectare farm into an ecological garden, with a fish pond where tourists can go fishing. His wife started cooking home-made meals for the visitors and even teaching them how to cook local specialities. At present, Ba Duc welcomes around 100 visitors a day.

Similarly, Tu Binh of Vinh Long Province turned his 2.1-hectare fish pond into an ecotourism destination in 2005. Tourists can now catch fish in the pond, but then they have to release the small ones back into the pond. He also kept several exotic birds and raised some African ostriches. Bird watching and ostrich riding became very popular activities for tourists to enjoy on his farm. Tu Binh now runs a very successful ecotourism business with around 300 visitors every day.

Bài dịch: | Trong khi nhiều địa danh ở Việt Nam hầu như không được du khách biết tới, một snông dân ng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút hàng trăm lượt du khách quốc tế tới thăm nhng khu vườn sinh thái của họ.

Ngôi nhà cổ của Ba Đức ở tỉnh Tiền Giang là một ví dụ. Trước năm 2000, không có du khách nào dành hơn 15 phút ở ngôi nhà của ông ấy, và có rất ít du khách quay lại đây lần thứ hai. Sau đó Ba Đức nghĩ ra một ý tưởng. Ông nghĩ rằng nếu du khách có thêm các hoạt động khi thăm quan ngôi nhà của mình, họ sẽ ở đó lâu hơn. Sau đó ông đã biến 2,5 héc ta đất trang trại của mình thành một khu vườn sinh thái có một ao cá để du khách có thể câu cá. Vợ ông bắt đầu nấu các món ăn tại nhà cho du khách và thậm chí còn dạy họ cách nấu các món đc sản địa phương. Hiện tại, Ba Đức đón khoảng 100 du khách mỗi ngày. | Tương tự, Tư Bình đến từ tỉnh Vĩnh Long biến ao cá rộng 2,1 héc ta thành khu du lịch sinh thái năm 2005. Các du khách ngày nay có thể bắt cá trong ao, nhưng sau đó họ lại thả những con nhỏ trở lại ao. Ông cũng nuôi một số loài chim lạ và nuôi đà điểu châu Phi. Ngắm chim và cưỡi đà điểu trở thành những họat động ưa thích đối với du khách khi tới trang trại của ông. Tư Bình hiện đang điều hành mt khu du lịch sinh thái tnh công với khoảng 300 du khách mỗi ngày.

3. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời câu hỏi)

1.Because there weren’t any interessting activities.

2. About one hundred visitors now visit his garden every day.

3. Tu Binh started ecotourism activities to attract visitors in 2005.

4. They release the small fish back into the pond.

5.About 300 visitors every day.

4. Listen again. Complete the notes about the two farmers’ ecotourism places for tourists. (Nghe lại. Hoàn thành các ghi chú về 2 địa điểm du lịch sinh thái dành cho du khách của 2 nông dân.)

1.Ba Ducs ecologica garden: (Vườn sinh thái Ba Đức)

– garden area: (Diện tích vườn:)

2.5 hectares. (2,5 héc ta)

– activities for tourists: (Hoạt động dành cho du khách)

a.visiting the old house. (Thăm nhà cổ)

b. going fishing (câu cá)

c. enjoying local food (thưởng thức món ăn đa phương)

d. learning to cook specialties (học nấu các món đặc sản)

1. Tu Binh’s ecological farm: (Trang trại sinh thái Tư Bình)

– fish pond area: (Khu vực ao cá)

. – 2.1 hectares. (2,1 hec ta)

– activities for tourists: Hoạt động dành cho du khách)

a, catching fish (bắt cá)

b. watching birds (ngắm chim)

c. riding ostriches (cưỡi đà điểu)

5.Work with a partner. Which of the activities mentioned in 4 would you enjoy doing the most if you took a tour to the Mekong Delta? (Làm việc với một người bạn cùng lớp. Hoạt động nào được đề cập đến trong bài 4 mà bạn thích làm nhất nếu bạn đi du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.)

Tu Binh’s ecological farm: (Trang trại sinh thái Tư Bình)

– fish pond area: (Khu vực câu cá)

– 2.1 hectares. (2,1 hec ta)

activities for tourists: (Hoạt động dành cho du khách)

a. catching fish (bắt cá)

b. watching birds (ngắm chim)

c. riding ostriches (cưỡi lạc đà)

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa