Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication and Culture (tr 55 – 56 SGK Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Communication and Culture (tr 55 – 56 SGK Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 10 | Soạn bài Communication and Culture (tr 55 – 56 SGK Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Communication

1. If you have a chance to go on an eco tour, which destination in Viet Nam will you : choose? Read the information about the places mentioned in this unit (Bach Ma National Park, Sa Pa, Central Highlands, Can Gio Biosphere Reserve, the Mekong Delta, etc.). Decide on one place and take notes. Complete the diagram. (Nếu bạn có cơ hội đi du lịch sinh thái, địa điểm nào ở Việt Nam bạn sẽ chọn? Đọc thông tin về các địa điểm được đề cập đến trong bài này (Công viên Quốc gia Bạch Mã, Sa Pa, Tây Nguyên, Khu bảo tồn sinh quyển Cần Giờ, Đồng bằng sông Cửu Long, vân n.) Quyết định một địa điểm và ghi chú lại. Hoàn thành biu đồ.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý).

(hình)

2. Work with a partner. Tell him/her about your choice of destination and give reasons. (Làm việc với bạn cùng lớp. Bảo cậu ấy/ cô ấy về sự lựa chọn địa điểm của bạn và đưa ra lí do.)

Example: (Ví dụ)

Học sinh A: | Địa điểm nào bạn sẽ chọn nếu bạn có cơ hội đi du lịch sinh thái?

Học sinh B: 1 Tớ sẽ đi thăm…

Học sinh A: | Tại sao?

Học sinh B: Bởi vì có nhiều hoạt động thú vị để làm như…

Hc sinh A: | Còn gì khác nữa không?

Hc sinh B: À, tớ cũng có thể gặt hái nhiều lợi ích từ chuyến đi. Tớ có thể học…

Culture

1. Look at the pictures and discuss how the tourism activities in each one may affect the environment. Use the words or expressions below. (Nhìn vào các tranh và thảo luận về việc các hoạt động du lịch trong mỗi tranh có thể ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Sử dụng các từ hay các câu sau đây.)

break tree branches (bẻ cành cây)

– cut down trees (đốn cây)

be in danger of extinction (đứng trước nguy cơ tuyệt chủng)

– cause (air, water, land,…)

pollution (gây ra ô nhiễm môi trường (không khí, nước, đất,…)

– cause a forest fire (y ra cháy rừng)

– leave litter after the picnic (để lại rác sau chuyến picnic)

2. Read two articles about some problems with ecotourism in Viet Nam and Africa. Then match the titles with the articles. One title is extra. (Đc 2 bài báo về các vấn đề đối với du lịch sinh thái ở Việt Nam và châu Phi. Sau đó nối các tu đề với bài báo, Một tiêu đề bị thừa.)

Bài dịch:

Is it really ecotourism? (Đó có thực sự là du lịch sinh thái không?) | 1. Các tiềm năng về tự nhiên và văn hóa của Việt Nam trong du lịch sinh thái rất nổi tiếng. Tuy vậy, du lịch sinh thái ở Việt Nam bao gồm chủ yếu việc đi tham quan các thắng cảnh tự nhiên và các hoạt đng này không dựa trên các nguyên tắc của du lịch sinh thái. | Ví dở Vịnh Hạ Long, du khách chỉ đi thăm vịnh và một vài hang động, họ không tìm hiểu về môi trường hay tham gia o hoạt động văn hóa địa phương nào.

Thêm o đó, ở một số công viên quốc gia, các du khách không nhận thức được đầy đủ về bảo vệ môi trường. Nếu họ có xả rác hay bẻ cành cây, họ cũng không bị phạt. Kết quả là môi trường nhiều khu du lịch phải chịu những tàn phá nghiêm trọng.

Thêm vào đó, hầu hết các hướng dẫn viên đều thiếu kiến thức về văn hóa dân tộc thiểu số. Do vậy các du khách đi du lịch sinh thái không hiểu hóa của Việt Nam.

Ecotourism: Development or Damage?

(Du lịch sinh thái: Pt trin hay phá hoại?) 2. Nhiều quốc gia châu Phi với số lượng khổng lồ các công viên quốc gia và khu bảo tồn đã hưởng lợi từ du lịch sinh thái. Tuy vậy, các hoạt động du lịch sinh thái lại gây những ảnh hưởng tồi tệ đến môi trường và người dân ở đó. | Một trong những ảnh hưởng tồi tệ nhất là sự mất đất. Các công viên và các khu bảo tồn cần rt nhiều đất, và những vùng đồng cỏ tốt nhất của người dân địa phương bị lấy mất. | Ở Kenya, ngành công nghiệp du lịch đã tuyển những người được đào tạo tốt hơn từ những quốc gia khác, kết quả là du lịch sinh thái không mang lại nhiều công việc hơn cho người dân đa phương.

Ở Tanzania, việc săn bắn ở một số khu bảo tồn được cho phép. Cắm trại thì cần củi cho việc nấu ăn và sưởi ấm. Các hoạt động này gây ra nhiều nguy cơ và ảnh hưởng xấu tới môi trường.

3. Below are some principles of ecotourism. Put a cross if it has not been applied, and write NG (not given) if the articles don’t mention it. (Dưới đây là vài nguyên tắc du lịch sinh thái. Đánh dấu X nếu nó không được áp dụng và viết NG nếu bài báo không đề cập đến nó.) .

(hình 3.4(1.2))

4.Work in pairs. Discuss what should be done to restrict the harm of damage tourists may cause to the environment and local people in Viet Nam and Africa. (Làm việc theo cặp. Thảo luận điu nên làm để hạn chế ảnh hưởng xấu mà du khách gây ra cho môi trường và người dân địa phương ở Việt Nam và châu Phi.)

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa