Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 52 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 52 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 5 | Soạn bài Speaking (trang 52 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

UNIQUE INVENTIONS

1. Practice the conversation with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn cùng nhóm.)

Bài dịch

Mai: Chiếc máy đó là máy gì thế John? Nó trông như một máy in nhưng nó lớn hơn và nặng hơn.

John: Nó là máy in 3-D, Tớ vừa mua

 Mai: Máy in 3-D? Nó dùng để làm gì?

John: Ừ… nó dùng để tạo ra các vật thể rắn tương tự như nguyên bản.

Mai: Thật sao? Ví dụ?

John: Bạn có thể làm cốc, muỗng hay thậm chí cả ô tô đồ chơi.

Mai: Tuyệt quá. Điều đó có nghĩa là tự tớ có thể làm những vật dụng tại nhà và tiết kiệm nhiều tiền đúng không?

John: Đúng thế.

2. Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above. (Hoàn thành bảng sau với các thông tin về phát minh được đề cập đến trong bài hội thoại trên.)

3. Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box. (Thảo luận thêm 2 phát minh với bạn của bạn. Hoàn thành bảng sau với các cụm từ trong khung.)

4. Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 and make a similar conversation as in Activity 1. You can use the information in the table or your own ideas. (Làm việc với bạn cùng nhóm. Chọn một phát minh được đề cập tới trong bài 3 và làm một bài hội thoại tương tự như bài 1. Bạn có thể sử dụng thông tin trong bảng hoặc ý kiến riêng của mình.)

Suggested answer

Thanh What’s that? It looks like a battery, right?

Linh Yes, but not a normal battery. It’s a portable solar charger. My father gave it to me last week.

Thanh I have never seen it before. What’s it used for?

Linh Well… It’s used for charging mobile devices such as mobile phones, cameras,  tablets, laptops etc. Thanh Wow, it’s useful.

Linh Moreover, it’s small and portable. I can carry it anywhere I go. Thanh It’s fantastic this invention!

Linh And it’s friendly to the environment too. I like it very much.

5. Work in groups. Choose one of the inventions below and prepare a talk to introduce it to other group members. (Làm việc theo nhóm. Chọn một trong số các phát minh dưới đây và chuẩn bị một bài nói để giới thiệu nó với các thành viên khác trong nhóm.)

 Suggested answer

Hello everybody! Today I’d like to introduce a new product, a new and fantastic invention. It’s a laptop. A laptop is very useful in life as well as in professional work. It’s not too heavy and not too big. It’s a portable device. We can take it with us if we want. It has computer. We can do everything with it. If you want to search for information for your work? It’s easy to do. You can go shopp online, read books, read newspapers, store your videos, audio files, your photos, chat with friends, type your assignments and many other things… It’s really useful in daily life. Moreover, it’s easy to use and I’m sure you will like it.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa