Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 5 | Soạn bài Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

PRONUNCIATION

1. These words below are compound nous or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns. The first one in each column is an example. (Những từ dưới đây là danh từ ghép hoặc cụm danh từ. Xếp chúng vào đúng cột dựa trên trọng âm. Từ đầu tiên trong cột là ví dụ.)

2. Listen and repeat these words. (Nghe và lặp lại các từ sau.)

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

VOCABULARY

Complete these sentences using the words given in the box. Make changes where necessary. (Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ sẵn có trong khung. Thay đổi những chỗ cần thiết.)

1. economical

2. invention

3. portable

4. benefit

5.expensive

GRAMMAR

1. Read the following short exchange. Fill in the gaps with the present perfect or the present simple forms of the verbs in brackets. (Đọc đoạn hội thoại ngắn sau. Hoàn thành chỗ trông với thì hiện tại hoàn thành hay hiện tại đơn của các động từ trong ngoặc.)

1. is

2.haven’t planned

3. wasted

4.haven’t had

5. haven’t started

6. says

2. Answer these questions, using the gerund or infinitive forms of verbs to describe functions or purposes. (Trả lời các câu hỏi sau, sdụng V-ing hay V-inf của động tđể miêu tả chức năng hoặc mục đích.)

1. It’s used for cleaning clothes.

2. It can be used for charging mobile devices such as mobile phones.

3. I use laptop to listen to music and watch video.

4. It’s used for correcting mistakes.

5. I use a 3-D printer for making things at home.

 

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa