Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 53 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 53 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 5 | Soạn bài Listening (trang 53 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Flying cars (Những chiếc ô tô bay)

1. Look at the picture and discuss with a partner what this flying car (or aerocar) can and cannot do. (Nhìn vào bức tranh và thảo luận với bạn cùng lớp về những việc chiếc ô tô bay có thể làm và không thể làm.)

Sudent’s answer (Học sinh tự trả lời)

2. Listen to an interview with Mr Brown, a spectator at a test flight of a flying car. Tick the words or phrases that you hear. (Nghe bài phỏng vấn với ông Brown, một người có mặt ở buổi bay thử của chiếc ô bay. Đánh du vào các từ hoặc các cụm từ bạn nghe đưc.)

– traffic jams

gallon

garage

– collapse

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

Reporter: Excuse me, I’m from the ABC Discovery Channel. May I ask you a few questions?

Mr Brown: Sure.

Reporter: Your name is…?

Mr Brown: Eric Brown.

Reporter: Yes, Mr Brown. Why are you interested in this test flight in New York City?

Mr Brown: Well… I’m a businessman here in this city. You see … there are quite a lot of traffic jams during the rush hours. I guess owning a flying car like this might be a good idea.

Reporter: I see. What do you like about this car?

Mr Brown: It’s not… not too big, just a little bit bigger than a normal car. So when its wings collapse, it fits quite well in any garage. Second, it doesn’t use too much gas – just five gallons per hour in the air and one gallon per 50 km on the ground.

Reporter: How about its speed?

Mr Brown: It’s OK. It can reach 120 km per hour on the ground and nearly 200 in the air. Reporter: Anything you don’t like about it, Mr Brown?

Mr Brown: Yes. It needs runway. That’s the biggest problem. What happens if it gets stuck in trafffic and cannot take off? Reporter: Yeah… Thank you very much for spending time with us…

Bài dịch:

Phóng viên: Xin lỗi. Tôi đến từ kênh Khám phá ABC. Tôi có thể hỏi ông vài câu hỏi không?

Ông Brown: Được chứ.

Phóng viên: Tên ông là…?

Ông Brown: Eric Brown.

Phóng viên: Vâng, thưa ông Brown. Tại sao ông quan tâm đến cuộc bay thử tại Thành

phố New York.

Ông Brown: b… Tôi là một thương nhân ở thành phố này. Anh thấy đó, có rất nhiều phương tiện giao thông trong giờ cao điểm. Tôi cho rằng việc sở hữu một chiếc ô tô bay như thế này có lẽ là một ý hay.

Phóng viên: Tôi hiểu. Ông thích gì về chiếc xe ô tô này?

Ông Brown: Nó không quá lớn, chỉ lớn hơn xe ô tô thông thường một chút. Vì hơn xe ô tô thông thường một chút. Vì vậy khi cánh của nó xếp lại, nó hoàn toàn có thể vừa bất cứ ga ra nào. Thứ hai là nó không tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu – chỉ 5 ga-lông mỗi giờ bay và một ga lông mỗi 50km khi đi trên mặt đất.

Phóng viên: Thế còn tốc độ của nó?

Ông Brown: Tốc độ ổn. Nó có thể đạt 120 km mỗi giờ trên mặt đất và gần 200 khi bay.

Phóng viên: Có điều gì ông không thích về nó không, ông Brown?

Ông Brown: Có. Nó cần có đường băng. Đó là vấn đề lớn nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị kẹt xe và không thể cất cánh được?

Phóng viên: Đúng vậy … Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi…

3. Listen and answer these questions. (Nghe và trả lời các câu hỏi sau.)

1.It is taking place in New York City.

2. He is a businessman

3. Because there are so much traffic jams at rush hours and he doesn’t like traffic jams.

4. It’s not too big and doesn’t consume so much gas.

5.It can’t take off when it gets stuck in traffic.

4. Listen again and complete the information about the flying car. Write one word or number in each gap. (Nghe lại và hoàn thành thông tin về chiếc ô tô bay Viết một từ hoặc một con số vào mỗi chỗ trống.)

1. bigger

2. 5 gallons per hour in the air and 1 gallon per 50 km on the ground

3.Nearly 200 km per hour in the air and 120 km per hour on the ground.

5. Do you want to own a flying car like Mr Brown? Why or why not? Is there a way to solve the problem with the car that Mr Brown discusses? (Bạn có muốn sở hữu một chiếc ô tô bay như ông Brown không? Tại sao có và tại sao không? Có cách nào để giải quyết vấn đề với chiếc ô tô mà ông Brown nói không?)

Actually I don’t like a flying car because it contributes to make the environment w would like to have a flying bike more. I think we can solve the problem of flying car by building a land for it only but it cost so much.

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa