Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 42 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 42 SGK Tiếng Anh 10 mới) –  Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Speaking (trang 42 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

COMMUNITY DEVELOPMENT (PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG)

1. Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important. (Nhìn vào các hoạt động vì sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với những lí do tại sao chúng lại quan trọng.)

 1.c

2.e

3.d

4.a

5.b

2.Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development. (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem tại sao các hoạt động trên lại quan trọng đối với sự phát triển cộng đồng.)

Example (Ví dụ)

Học sinh A: Tớ nghĩ đào tạo cho người trẻ rất là quan trọng.

Học sinh B: Tớ đng ý. Người trẻ là tương lai của đất nước, vì vậy đào tạo họ theo  đúng cách rất là quan trọng. Bảo vệ môi trường ng rất quan trọng.

Học sinh A: Đúng rồi. Tất cả chúng ta đều cần một môi trường trong sạch.

3.Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent/ important things to do in your local area and explain why. (Làm việc theo nhóm. Nhìn lại các hoạt động trong bài 1. Thảo luận và quyết định 3 việc cấp bách nhất quan trọng nhất/ cần làm trong khu vực của bạn và giải thích tại sao)

Useful phrases (Các câu hữu ích)

Điều quan trọng nhất là/ Ưu tiên thứ nhất là/ Điều cấp bách nhất là phải…

Điều quan trọng thứ hai là Ưu tiên thứ hai là/ Điều cấp bách thứ hai là phải…

Chúng tôi xem… là ưu tiên…

Chúng tôi nghĩ… là mt ưu tiên…

.../ cần được ưu tiên hơn…

4.Present your group’s decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions. (Trình bày ý kiến của nhóm bạn trước cả lớp. Cả lớp bỏ phiếu cho nhóm có quyết định tốt nhất.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa