Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

HELP THE NEEDY (GIÚP NHỮNG NGƯỜI THIẾU THỐN)

1. Discuss the following questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi sau với một người bạn.)

Có những người cần sự giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, loại hình giúp đỡ nào họ cần? Đâu là những ch khác nhau mà mọi người có giúp đỡ ở cộng đồng của họ?

2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words? (Nối các tsau với các định nghĩa. Đâu là những phần quan trọng của những từ sau.)

donate: (động từ) – b

non-profit: (tính từ) – c

public service announcement: (danh từ) – a

3. Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe thông báo của giám đốc Quỹ Từ thiện Heart to Heart và quyết định xem câu nào là đúng, câu nào sai)

1.T

2 . F.

3.F

4.F

5.T

 Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As the Tet Holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10 p.m. every day.

Bài dịch:

Đây là thông báo của quỹ từ thiện Heart to Heart. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những người cần sự trợ giúp. Vì kì nghỉ Tết sắp đến, chúng tôi đề nghị các bạn nghĩ về những người cần sự trợ giúp trong cộng đồng của chúng ta. Ngay cả hôm nay, chúng ta vẫn gặp những vấn đề không tưởng trong cộng đồng. Nhiều trẻ em và người lớn vẫn bị đói, lạnh và ốm hàng ngày. Mục tiêu của quỹ từ thiện Heart to Heart giúp đỡ những người y. Để làm được điều này, chúng tôi cần sự trợ giúp của các bạn. Để giúp đỡ, các bạn có thể làm một trong ba điều đơn giản sau. Thứ nhất, các bạn có thể ủng hộ thực phẩm và quần áo cho tổ chức của chúng tôi. Thực phẩm và quần áo ủng hộ của các bạn sẽ đến trực tiếp tới những người cần nó. Thứ hai, các bạn có thể ủng hộ tiền cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tiền của các bạn để mua thực phẩm, quần áo và thuốc men cho những người cần sự trợ giúp. Hoặc cuối cùng, các bạn có thể ủng hộ thời gian của các bạn và làm việc trong văn phòng của tổ chức. Chúng tôi luôn cần những tình nguyện viên mới. Sự ủng hộ của các bạn dưới hình thức nào cũng đáng hoan nghênh. Vậy hãy liên hệ với chúng tôi tại số 15 phổ Hà Thanh. Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

4. Listen to the announcement again and choose the best answer. (Nghe lại thông báo chọn câu trlời đúng nhất.)

1. C: food and clothes

2.A: money

3. B: time and work

5. Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.).

Bạn đã làm tình nguyện hay làm các công việc cộng đồng bao giờ chưa? Nếu có, bạn đã làm gì? Nếu không, kế hoạch của bạn là gì để giúp đỡ những người trong cộng đồng?

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa